Partner serwisu

Co dalej z wydobyciem węglowodorów

Kategoria: Elektroenergetyka

Brak wyraźnych reguł spowodował w ostatnim czasie wycofanie się kilku istotnych graczy z planów poszukiwania w Polsce gazu pochodzącego z formacji łupkowych i stał się przedmiotem zarzutów stawianych administracji rządowej przez NIK w raporcie opublikowanym na początku roku. W tym kontekście nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze uchwalona przez Sejmu 10 czerwca może okazać się koniecznym i ważnym krokiem na drodze do pobudzenia rozwoju w sektorze wydobycia węglowodorów.

Co dalej z wydobyciem węglowodorów

Wspomniana nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu. Na razie trudno jednak przesądzać czy w przypadku wejścia w życie w obecnym kształcie nowa regulacja okaże się skuteczna, zwłaszcza uwzględniając zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji tuż przed skierowaniem jej do Sejmu.

Ostatnie wydarzenia za wschodnią granicą Polski dobitnie pokazały, jak ważna jest intensyfikacja działań nakierowanych na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego. Obok wysiłków zmierzających do dywersyfikacji kierunków i źródeł importu paliw gazowych, równie ważnym celem stało się doprowadzenie do zwiększenia wydobycia krajowego węglowodorów, zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Realizacja tego ostatniego priorytetu nie będzie jednak możliwa bez ustanowienia przepisów wprowadzających czytelne i stabilne reguły prowadzenia biznesu w sektorze poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia węglowodorów.

Raport NIK o poszukiwaniach gazu z łupków

Prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (PGG) przyspieszyły po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 13 stycznia 2014 r. raport „Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych”. NIK skontrolował działania administracji publicznej i przedsiębiorców w kontekście poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego w Polsce na przestrzeni lat 2007-2012. W raporcie wskazano na szereg nieprawidłowości, skupiając się w szczególności na opieszałości organów administracji – poczynając od opóźnionych prac nad ustawą, przez przewlekłe prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania koncesji (Minister Środowiska), po mało efektywne i rzadkie kontrole (podejmowane przez Wyższy Urząd Górniczy oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska).

Nowy system koncesjonowania wydobycia węglowodorów

Ostatecznie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (nowelizacji PGG) został przyjęty przez Radę Ministrów 11 marca 2014 r. i skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2014 r. Sejm uchwalił nowelizację PGG 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja obejmuje przede wszystkim istotne zmiany w systemie PGG koncesjonowania, w tym m.in. wprowadzenie możliwości uzyskania jednej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, co w założeniu ma zapewnić zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego i redukować ryzyko biznesowe wynikające z wcześniejszego rozdzielenia w PGG etapu poszukiwań i rozpoznania złoża od etapu jego eksploatacji.

Ponadto nowelizacja PGG wprowadza istotne przepisy dotyczące w szczególności: trybu przetargowego uzyskiwania koncesji, postępowania kwalifikacyjnego jako obligatoryjnego etapu przetargu, możliwości uzyskania koncesji na rzecz kilku podmiotów zamierzających wspólnie prowadzić działalność koncesjonowaną (na podstawie umowy o współpracy, bez konieczności powoływania spółki celowej). W projekcie wzmocniono kompetencje nadzorcze Ministra Środowiska nad koncesjonariuszami m.in. w zakresie transakcji przenoszenia koncesji oraz wprowadzono wyłączenia skutku przeniesienia koncesji na w wyniku podziału i łączenia się spółek lub na poprzez nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Nowelizacja PGG liberalizuje także działalność w zakresie badań geofizycznych (brak obowiązku uzyskiwania koncesji), co ma zwiększy konkurencję w obszarze badań struktur geologicznych. Dodatkowo, w ramach przepisów przejściowych, zagwarantowano ochronę praw nabytych na podstawie dotychczasowej ustawy, w tym wprowadzono możliwość przekształcenia koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej wydanej w trybie aktualnej ustawy w koncesję o charakterze poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczym. Przewiduje się, że przekształcenie to ma nastąpić w przeciągu dwóch lat od wejścia w życie nowelizacji (art. 9 nowelizacji PGG).

Tryb przetargowy

Zgodnie z Nowelizacją PGG (art. 1 pkt 24 wprowadzający m.in. nowy art. 49a PGG) podstawowym trybem udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest postępowanie przetargowe wszczynane z urzędu i przeprowadzane przez organ koncesyjny (Minister Środowiska). W szczególności organ koncesyjny co roku, w terminie do 30 czerwca, będzie ogłaszał w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP MŚ) informację o przestrzeniach, dla których planuje w kolejnym roku wszczęcie postępowania koncesyjnego. Przestrzenie te będą ustalane przez Ministra Środowiska w uzgodnieniu ze służbą geologiczną w oparciu o kryterium perspektywiczności geologicznej, czyli możliwości udokumentowania zasobów złóż węglowodorów w celu ich wydobycia oraz opłacalności wydobywania ze złóż. Wszczęcie przetargu będzie następowało poprzez stosowne ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w BIP MŚ, w treści którego organ koncesyjny określi m.in. rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja, granice przestrzeni objętej wnioskiem oraz termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 4/2014.

fot.:lupkipolskie.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ