Partner serwisu
18 lutego 2015

PGE publikuje raport za rok 2014

Kategoria: Aktualności

Wyniki finansowe i operacyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej za rok 2014 są zgodne z oczekiwaniami. Wydatki na inwestycje w 2014 r. wyniosły rekordowe 6,3 mld zł i były o 46 proc. wyższe niż przed rokiem.

PGE publikuje raport za rok 2014

Zysk
Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 r. wyniósł ok. 8,1 mld zł (wzrost o 4 proc. w stosunku do 2013 r.), natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł (spadek o 8 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 1,95 zł na akcję.

Wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 5 mld zł, miały największy udział w zysku EBITDA. Segment dystrybucji wygenerował dodatkowe 2,3 mld zł, segment energetyki odnawialnej 350 mln zł, a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej prawie 300 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 6,5 mld zł i jest na porównywalnym poziomie co przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które wyniosły ok. 6,3 mld złotych i były niższe o 20 proc. niż przed rokiem. Wydarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym miały łączną wartości 1,7 mld zł.

Segment energii odnawialnej
Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej. Kontynuujemy również obszerny program modernizacji i rozwoju w segmencie dystrybucji na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw do naszych obecnych i przyszłych klientów – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Energia
Produkcja netto energii elektrycznej w 2014 r. wyniosła 54,8 TWh i zgodnie z oczekiwaniami była o 2,2 TWh niższa niż rok wcześniej. Wynik odzwierciedla wyłączenia bloków z eksploatacji oraz harmonogram napraw i modernizacji. Produkcja energii z węgla brunatnego wyniosła 38,8 TWh, z węgla kamiennego 12,0 TWh oraz 1,2 TWh z gazu ziemnego. Produkcja ze źródeł odnawialnych - 2,3 TWh. W porównaniu do 2013 r. o 7 proc. wzrósł wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych (39,6 TWh), a o 2 proc. wolumen dystrybucji (32,5 TWh).

Uwzględniając zdarzenia jednorazowe Grupa utrzymała wysoką rentowność biznesu wytwarzania, pomimo spadających cen energii na rynku hurtowym. Wyniki segmentu dystrybucji były zgodne z planem, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i finansowej.

Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu sprzedaży – mówi Marek Woszczyk.

Inwestycje
Wydatki na inwestycje w 2014 r. wyniosły rekordowe 6,3 mld zł i były o 46 proc. wyższe niż przed rokiem. To efekt realizacji ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Zakłada on budowę nowych mocy oraz modernizację obecnych aktywów w energetyce konwencjonalnej. Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko naturalne m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Będzie to możliwe również dzięki oddaniu do użytku ponad 200 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej do końca 2015 r. Program inwestycyjny uwzględnia również realizację inwestycji w segmencie dystrybucji. Poprawa jakości dostaw energii elektrycznej to jeden z priorytetów Grupy PGE.

W 2014 r. Grupa podjęła działania mające na celu poprawę jakości raportowania wyniku finansowego. Wprowadzone zmiany w polityce rachunkowości łagodzą wpływ zmiennych założeń makroekonomicznych na wynik finansowy, poprawiając jego stabilność i przewidywalność dla akcjonariuszy - mówi Magdalena Bartoś, dyrektor zarządzająca
ds. ekonomiczno-finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Węgiel
W nowej metodzie skapitalizowana została wartość bieżąca przyszłych kosztów rekultywacji terenu związana z usuwaniem nadkładu, czyli warstwy gleby i skał usuwanych w celu uzyskania dostępu do pokładów węgla brunatnego. Szacunkowe zmiany rezerwy dotyczące rekultywacji nadkładu odnoszone są obecnie w pierwszej kolejności w wartość stosownych aktywów trwałych. Bezpośrednio w  wynik operacyjny EBITDA odniesione są tylko zmiany dotyczące wolumenu wydobytego węgla.

Spółka podkreśla, że jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów i ma do dyspozycji zewnętrzne źródła finansowania umożliwiające bezpieczny rozwój.

Z sukcesem zadebiutowaliśmy na rynku euroobligacji, otrzymaliśmy długoterminowy kredyt z BGK oraz wprowadziliśmy rozwiązanie scentralizowanego zarządzania płynnością  Grupie, czyli cash pooling - mówi Magdalena Bartoś.

Źródło: PGE

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ