Partner serwisu
24 września 2015

Czym są polskie KIC-e…

Kategoria: Aktualności

Europa aby stać się globalnym liderem gospodarczym, konkurencyjnym do gospodarek USA i Azji Wschodniej podejmuje liczne działania, w tym program innowacji w ramach trójkąta wiedzy (Nauka, Edukacja, Biznes).

Czym są polskie KIC-e…

EIT jest pierwszą inicjatywą UE, która w pełni integruje wszystkie trzy elementy trójkąta, który łączy ze sobą Edukację, Badania oraz Biznes poprzez stworzenie Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Integracja wszystkich trzech filarów oraz skutecznego transferu wiedzy, innowacji i umiejętności współpracy ma kluczowe znaczenie dla budowy silnej gospodarki bazującej na wiedzy i przewagach konkurencyjnych w Europie. Model trójkąta wiedzy i innowacji jest również narzędziem do tworzenia nowych miejsc pracy, oraz rozwoju talentów młodych i zdolnych Europejczyków, będących podstawą do innowacyjnego społeczeństwa.

Dzięki połączeniu europejskich uczelni oraz centrów badawczych z biznesem, firmy zyskają rozwiązania bazujące na najnowszych technologiach rozwijanych w najlepszych europejskich centrach naukowych. Propagowany model współpracy pozwoli na dostarczenie „szytego na miarę” rozwiązania dla przemysłu, jednocześnie budując doświadczenie i zaplecze naukowe pośród najzdolniejszych naukowców z Polski oraz UE.

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji wydają się być najważniejszym mechanizmem w procesie rozwoju ekonomicznego Europy poprzez mocne powiązania pomiędzy osiągnięciami w nauce a postępem w innowacyjnej gospodarce.

UE wprowadzając Horyzont 2020 narzuciła wymogi zdecydowanej poprawy systemowej współpracy nauki i gospodarki. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez różne działania, takie jakie propagują Europejskie Partnerstwa Innowacyjne, ale również powoływanie nowych, kreatywnych struktur, które działają w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC). Dodatkowo należy wspomnieć, że sieci współpracy w ramach Wspólnot są platformami (wspólnie posiadają ponad 1000 parterów w Europie), które dają szeroki dostęp polskim partnerom do projektów z Horyzontu 2020.

W modelowym układzie sieci współpracy Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) tworzą uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz organizacje non profit działające w ramach platform tematycznych i generujące projekty realizowane w całej Europie.

W 2010 roku powstały pierwsze trzy Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs) Dwie spośród nich są obecne w Polsce: InnoEnergy KIC, oraz Climate-KIC. Oba KIC-e posiadają rozległe sieci współpracy z partnerami formalnymi wspólnot (InnoEnergy KIC 150 partnerów, Climate-KIC 240 partnerów), oraz budżety roczne w okolicy 90 mln EUR. Szeroka sieć partnerów przyczynia się do transformacji pomysłów w namacalne korzyści, tak aby zabezpieczyć globalną konkurencyjność Europy w danym sektorze.

KIC InnoEnergy jest europejską spółką zajmującą się promowaniem innowacji, przedsiębiorczości i edukacji w dziedzinie zrównoważonej energii.  W ramach inwestycji w trzy kluczowe obszary oferowane są specjalistyczne studia magisterskie oraz doktoranckie, kompletny pakiet wsparcia dla przedsiębiorców w komercjalizacji i rozwoju ich firm i produktów, jak również dla pomysłodawców innowacyjnych technologii prowadzących badania w zakresie zrównoważonej energii. Na liście 27 akcjonariuszy spółki znajdują się wiodące firmy, ośrodki badawcze oraz uniwersytety, z których wszystkie odgrywają kluczową rolę w dziedzinie energetyki. Dzięki ich wsparciu KIC InnoEnergy angażuje się w redukcję kosztów energetycznego łańcucha wartości, zwiększając przy tym bezpieczeństwo, obniżając emisję CO2 oraz innych gazów cieplarnianych. Spółka KIC InnoEnergy sukcesywnie rozwija swoje działania innowacyjne na następujących polach:

• magazynowania energii,

• wytwarzania energii z paliw chemicznych,

• konwergencja sektora zrównoważonej i odnawialnej energii jądrowej,

• wdrażania technologii inteligentnych miast i budynków,

• czystej technologii węglowej i gazowej,

• inteligentnej sieci elektroenergetycznej,

• odnawialnych źródeł energii oraz na polach efektywności energetycznej.

 

Climate-KIC jest największym europejskim stowarzyszeniem zaangażowanym w tematykę zmian klimatycznych. Łączy sektor prywatny oraz publiczny wspierając innowacyjne badania, projekty i start-upy. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie, przedstawicieli władz regionalnych oraz miast zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych. Climate-KIC prowadzi projekty z zakresu edukacji, przedsiębiorczości i innowacji. Rozwija działania w zakresie:

• adaptacji do zmian klimatu,

• efektywności energetycznej,

• OZE,

• technologii inteligentnych miast (budynki, transport, sieci elektroenergetyczne, modele społeczne),

• monitoringu gazów cieplarnianych,

• biogospodarki,

• racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi,

• oraz gospodarki odpadami.

 

W 2014 roku powstały dwie kolejne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs), które mają swoje oddziały w Polsce. Są to: EIT Health (Zdrowe życie i aktywne starzenie się) oraz EIT Raw Materials (Surowce).

EIT Health to międzynarodowe konsorcjum dedykowane innowacjom na rzecz zdrowia i aktywnego starzenia się. Regionalnymi partnerami konsorcjum (tzw. Innostars) są: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi i firma Ericpol Sp z o.o..

EIT Health to silne, różnorodne i zrównoważone partnerstwo, w którego skład wchodzą wiodące firmy i organizacje z obszaru edukacji, badań, nowych technologii i innowacji. Konsorcjum EIT Health skupia ponad 140 partnerów z 14 państw Europy, wśród których znajdują się takie potęgi jak Roche, Sanofi Aventis, Philips Electronics, Intel Corporation, Towarzystwo Maxa Plancka, Instytut Karolińska, Imperial College w Londynie, Uniwersytety w Uppsali, Gent, Cambridge i Oxford oraz wiele innych.

Misją EIT Health jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwój innowacji w zakresie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowych możliwości i odpowiednich zasobów, które przyczynią się do poprawy jakości życia w całej Europie. EIT Health Poland buduje koalicję na rzecz zdrowego życia i aktywnego starzenia zarówno w regionie jak i w kraju. Planuje zintegrować regionalne inicjatywy poświęcone zdrowemu starzeniu się, a także wykorzystać wiedzę i doświadczenie  zagranicznych partnerów w celu zbudowania odpowiednich kompetencji i uzyskania statusu Europejskiego Ośrodka Referencyjnego ds. zdrowego starzenia się.

EIT Raw Materials w wyniku wspólnych starań z 10 polskimi partnerami znalazło się w zwycięskim gronie Wspólnoty obejmującej 116 partnerów z całej Europy. KIC RM jest najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych (EIP RM), którego plan działań ma umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie.

Członkiem Komitetu Sterującego KIC RM został Dr hab. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A., a Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało wyznaczone na tzw. Collocation Centre Eastern dla 30 partnerów z naszego obszaru geograficznego. Poza Polską do CLC Eastern należą partnerzy z Niemiec i Austrii a także Słowenii, Węgier, Słowacji, Grecji i Rumunii. Spodziewany wpływ przedsięwzięcia polega na:

• rozwoju nowych innowacyjnych technologii i ich komercjalizacji na rynku UE i globalnym,

• utworzeniu nowych MŚP,

• dostosowaniu kształcenia do wymagań przemysłu i rynku pracy oraz rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni.

 

Spodziewanym efektem pochodnym w/w działalności będzie utworzenie kilku tysięcy wysokospecjalistycznych miejsc pracy.

Udział polskich partnerów w projektach mających na celu opracowywanie nowych technologii w całym łańcuchu wartości; od źródeł pierwotnych i efektywnego odzysku metali z rud, tworzenia zrównoważonych technologii dla kopalni przyszłości, poprzez technologie recyklingu i zawracania surowców do produkcji i dalszego ich wykorzystywania, będzie miał wpływ na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki surowcowej, a także innych gałęzi przemysłu, w których istotny jest udział pierwiastków krytycznych lub ich substytutów.

W 2016 roku powstaną dwie kolejne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs), które mają swoich przedstawicieli w konsorcjach ubiegających się o oddziały w Polsce. EIT Food4Future (Żywność dla przyszłości) oraz EIT Added Value Manufacturing (Wartości dodane w Produkcji).

EIT Food4Future - powstanie jedno z kluczowych przedsięwzięć gospodarczych UE z zakresu żywności, jak i jakości życia.

Społeczność europejska oczekuje żywności o najwyższych cechach jakościowych i prozdrowotnych. Europa, a przede wszystkim Polska może się stać potentatem globalnym w zakresie tzw. „Żywności nowej generacji”, w tym żywności funkcjonalnej, nutraceutyków oraz szerokiej palety suplementów diety i preparatów biomedycznych służących profilaktyce zdrowotnej i prewencji wobec chorób cywilizacyjnych. W ramach KIC Food4Future Polska może stać się liderem w tzw. „Żywności precyzyjnej”, prozdrowotnej o wysokiej jakości. Dlatego też w 2013 roku zostały podjęte działania z inicjatywy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr) dot. włączenia Polski, jednego z największych producentów żywności w Europie do Platformy KIC Food4Future.

W 2014 roku również na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu utworzono Polskie Stowarzyszenie „Żywność dla Przyszłości”, do którego wstąpiło 54 członków, założycieli, w tym rektorzy uczelni i prezesi wielkich, średnich i małych firm. W maju 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) oraz polski koncern Mlekpol zostały zaproszone do europejskiego konsorcjum FoodBest, które będzie uczestniczyć w konkursie utworzenia KIC Food4Future.

Zasadniczym celem KIC-ów są innowacyjne działania służące rozwojowi gospodarki poprzez programy badawcze połączone z wdrożeniem, posiadające cechy innowacyjności i konkurencyjności. Uzupełnieniem zapewniającym kadrę są programy edukacyjne realizowane od poziomu studentów, poprzez doktorantów i praktyków, do osób zarządzających dużymi instytucjami. Nauka i badania, które odnajdujemy w programach służą do rozwiązywania problemów gospodarczych, przez transfer wiedzy, rozwój biznesu i konkurencyjność, oraz pokazują, że odpowiednie systemy edukacyjne powinny wspierać społeczeństwo w korzystaniu z postępu i innowacji. Działalność Wspólnot Wiedzy i Innowacji skupia się na:

• wdrażaniu innowacyjnej działalności w praktyce, realizacji inwestycji ukierunkowanych na badania, edukację w dziedzinach interdyscyplinarnych oraz działania stymulujące rozpowszechnianie i wykorzystanie otrzymanych wyników, koncentrowanie się na wdrożeniu rynkowym;

• prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinach o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla EU i mających rzeczywisty potencjał innowacyjności,

• organizowaniu działalności szkoleniowej i edukacyjnej, tworzących zaplecze kadrowe dla Polskiej gospodarki;

• rozpowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, nie zawsze należy „wyważać otwarte drzwi”

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) w gospodarczej polityce europejskiej wraz z wdrażaniem programu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) włączono program Inteligentnych Specjalizacji (IS) (Smart Specialization), który uszczegóławia inicjatywy społeczno-gospodarcze w powiązaniu z administracją rządową i samorządową.

Dlatego jest tak ważne, aby Wspólnoty Wiedzy i Innowacji miały widoczne wsparcie władz rządowych i samorządowych. W przeciwnym wypadku państwa lub regiony UE, które tego nie uwzględnią zostaną skazane na marginalizację rozwoju gospodarczego.

W Polsce wyodrębniono 18 inteligentnych specjalizacji (IS) z uwzględnieniem obszarów strategicznych, w tym m.in.: zdrowe społeczeństwo, biogospodarkę rolno-spożywczą, leśno-drzewną i środowiskową, zrównoważoną energetykę, surowce naturalne i gospodarkę odpadami.

Działania przewidziane w Inteligentnych Specjalizacjach winne być realizowane w ramach konsorcjów jednostek naukowych, biznesowych i administracji samorządowej jako tzw. „Mapy Drogowe (MD)”, które w oparciu o projekty powinny rozwiązywać aktualne problemy i wdrażać innowacyjność.

Wsparcie inicjatyw Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, oraz konkretnych realizowanych działań jest kluczowe dla Polskiej gospodarki.

Źródło i fot.: EIT

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ