Partner serwisu
05 października 2015

Rozwój inwestycji kogeneracyjnych w Polsce: otoczenie prawne, systemy wsparcia, technologie, perspektywy na przyszłość

Kategoria: Aktualności

29 września 2015 roku odbyło się ogólnopolskie seminarium: „Rozwój inwestycji kogeneracyjnych
w Polsce: otoczenie prawne, systemy wsparcia, technologie, perspektywy na przyszłość”.  Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów z branży kogeneracyjnej a także przedstawicieli energetyki zawodowej, oczyszczalni ścieków, przemysłu, elektrociepłowni, biogazowni oraz firm technologicznych.

Rozwój inwestycji kogeneracyjnych  w Polsce: otoczenie prawne, systemy wsparcia, technologie, perspektywy na przyszłość

Po przywitaniu gości przez Dyrektora Wykonawczego firmy City-Brand, Pana Kamila Ptaka, prelekcję inauguracyjną wygłosił dr inż. Arkadiusz Dyjakon z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematem wykładu było: „Skojarzone wytwarzanie energii jako sposób na wzrost efektywności i funkcjonalności systemów energetycznych”. Prelegent na początku trafnie określił, że najważniejszymi filarami rozwoju inwestycji kogeneracyjnych są:  aspekty ekonomiczne, stabilność regulacji prawnych, możliwości techniczno-wykonawcze, a także wpływ inwestycji na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Doktor podkreślił również, że mimo dobrze dopracowanych technologii, jednostki kogeneracyjne mają pewne ograniczenia tj. przesył ciepła na duże odległości czy brak zagospodarowania ciepła w przypadku spadku zapotrzebowania np. w okresie letnim. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności tego typu jednostek jest zastosowanie układów trigeneracyjnych, dzięki którym w okresie letnim zamiast ciepła, będziemy wykorzystywać chłód. Kolejnym sposobem na zwiększenie funkcjonalności systemów energetycznych jest zastosowanie układów poligeneracyjnych, a mianowicie układu wielopaliwowego, który wykorzystuje różne źródła energii pierwotnej, np.: energia słoneczna, energia wiatru, geotermia, biomasa itp.

Podsumowując, w Polsce istnieje duży potencjał w zastosowaniu skojarzonego wytwarzania energii. Obecne technologie pozwalają na tworzenie systemów zarówno dużej jak i małej mocy, lecz kluczowym zadaniem jest uzyskanie efektywnego i funkcjonalnego systemu produkcji energii, przede wszystkim na poziomie lokalnym. Wiele zależy od stabilności prawa oraz od Rządu, który powinien wypracować stabilny system wsparcia kogeneracji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Kolejną prelekcję wygłosił Tomasz Dobrzyński, Partner w Kancelarii CWW. Tematem wystąpienia był: „Obecny system wsparcia a zmiany wprowadzone ustawą OZE” oraz „System aukcyjny dla jednostek kogeneracyjnych”. Prelegent na początku przybliżył jak w ostatnich latach funkcjonował system wsparcia dla kogeneracji oraz słusznie podkreślił, że niepewność prawna wynika z braku prac nad nową ustawą kogeneracyjną a także z procedury notyfikacji systemu wsparcia w Komisji Europejskiej. Następnie zostały zaprezentowanie wielkości obowiązku umorzenia świadectw z kogeneracji na najbliższe lata. Dla roku 2016 są to odpowiednio: 6% z kogeneracji gazowej, 1,5% z kogeneracji metanowej oraz 23,2% z kogeneracji innej niż gazowej. Opłaty zastępcze na rok 2016 kształtują się na poziomie: 125 zł/MWh z kogeneracji gazowej, 63zł/MWh z kogeneracji metanowej oraz 11 zł/MWh z kogeneracji innej niż gazowa. Kogeneracja może być również wspierana na zasadzie systemu aukcyjnego jako: odnawialne źródło energii, instalacja termicznego przekształcania odpadów, dedykowana instalacja spalania biomasy, instalacja spalania wielopaliwowego czy układ hybrydowy. Co dalej zatem z systemem wsparcia dla kogeneracji gazowej? Obecnie nie jesteśmy w stanie konkretnie odpowiedzieć. Można powielić system aukcyjny dla OZE, bądź jak Niemcy nie patrzeć na notyfikację przepisów przez UE i wprowadzić system dopłat bezpośrednich. Ważne, aby jak najszybciej zapewnić długoterminowe wsparcie nie tylko na zasadzie „bierzmy co dają.

Następny referat wygłosił Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu w firmie Metropolis Doradztwo Gospodarcze na temat możliwości dofinansowania projektów OZE. Obecnie można rozróżnić programy finansowania ze względu na środki krajowe i środki UE. Burzliwą dyskusję wywołał temat maksymalnej pomocy publicznej dla instalacji OZE. Na pomoc składa się: różnica między przychodami energii po cenie aukcyjnej a przychodami z energii po cenie rynkowej, przychody ze świadectw sprzedanych, przychody ze świadectw nie sprzedanych (średnioważona cena), ulgi i zwolnienia podatkowe, pomoc inwestycyjna – dotacje, umorzenia, preferencyjne pożyczki itp. Pamiętajmy, że nie można przystąpić do aukcji jeśli pomoc jest przekroczona. Szczegółowy sposób liczenia pomocy publicznej określi Minister Gospodarki w Rozporządzeniu. Wojciech Nawrocki przedstawił również kilka przykładów i analiz, dzięki którym wyjaśnił jak w praktyce działa system aukcyjny oraz jak wyliczyć maksymalną pomoc publiczną i cenę po której chcemy sprzedać energię na aukcjach.

Po krótkiej przerwie wystąpił Marek Marcisz, Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o., który mówił o audycie jednostek kogeneracyjnych. W swojej prezentacji podkreślił, że weryfikator musi sprawdzić spełnienie wymagań dla układów pomiarowych. Należy zapewnić dostęp do układów pomiarowych służących do rozliczeń jednostki kogeneracji. Przyrządy pomiarowe muszą być możliwe do zidentyfikowania. Weryfikator musi mieć dostęp do dokumentów związanych z układami pomiarowymi. Poza tym Marek Marcisz przedstawił cały proces certyfikacji jednostek kogeneracyjnych.

Kolejną prezentację wygłosił Juliusz Jankowski Główny Analityk Biznesowy w Departamencie Regulacji i Relacji Zewnętrznych w firmie PGNiG Termika S.A. Tematem prelekcji było: „Jak wspierać dalszy rozwój kogeneracji w Polsce. Na początku ekspert postawił niezwykle ciekawą tezę, że ze względu na posiadanie dobrze rozwiniętych systemów ciepłowniczych Polska wydaje się być dobrym kandydatem na pozycję lidera rozwoju wysokosprawnej kogeneracji wśród krajów UE. Niestety potencjał ten nadal pozostaje niewykorzystany mimo deklaracji składanych w kolejnych edycjach Polityki Energetycznej Polski. Polskie prawodawstwo w zakresie kogeneracji wynika z Polityki klimatycznej UE. Redukcja CO2 jest statutowym celem tejże polityki, konieczne jest więc znaczące zmniejszenie emisji wynikającej z realizacji potrzeb ciepłowniczych. Obecny system świadectw pochodzenia jest nieskuteczny dla rozwoju kogeneracji, ze względu na zbyt krótki okres funkcjonowania, parametry ekonomiczne dopasowane do potrzeb jednostek istniejących. Kogeneracja daje możliwość zmniejszenia zużycia paliw pierwotnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wdrożenie stabilnego systemu wsparcia jest warunkiem koniecznym do realizacji pełnego potencjału inwestycji kogeneracyjnych w Polsce.

Następną prelekcję wygłosił mgr inż. Rafał Sojka, który przedstawił „Przykłady zastosowań gazowych układów kogeneracyjnych w przemyśle na podstawie doświadczeń firmy AB Group (KWE AB Energy Polska )”, która była Partnerem Technologicznym wydarzenia. Prelegent pokazał liczne realizacje Grupy AB Energy m.in. w przemyśle chemicznym, wydobywczym, spożywczym czy mleczarskim.

Następnym prelegentem był Szymon Pyc, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w firmie Project Energy. Przedstawił on wizję przyszłości kogeneracji w Polsce z punktu widzenia firmy doradczej. Do najważniejszych czynników, które wpływają na opłacalność kogeneracji należą: cena paliwa, cena energii elektrycznej, cena energii cieplnej, wysokość wsparcia dla kogeneracji, sprawność elektryczna układu czy stałe zapotrzebowanie na ciepło. Prelegent przedstawił również przykłady zastosowań kogeneracji w szpitalach, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej oraz wodociągach.

Ostatnią prelekcję na seminarium wygłosił Zdzisław Rzewuski, Pełnomocnik Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Przedstawił on plan finansowania kogeneracji w Polsce do roku 2020. Podkreślił, że fundusz aktywnie wspiera tego typu inwestycje o czym świadczy liczba zrealizowanych inwestycji przy wsparciu WFOŚiGW.

Po części zasadniczej został zorganizowany panel dyskusyjny z udziałem następujących ekspertów:
- Juliusz Jankowski – Główny Analityk Biznesowy – Departament Regulacji i Relacji Zewnętrznych PGNiG TERMIKA S.A.,
- mgr inż. Rafał Sojka – KWE AB Energy Polska Sp. z o.o.,
- Adam Kampa – Manager ds. rozwoju elektrociepłowni w firmie Fortum Power and Heat Polska
Sp. z o.o.,
- Paweł Kwiecień – Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
- mgr inż. Jerzy Żurawski – Prezes Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska,
- Szymon Pyc – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w firmie Project Energy Sp. z o.o.,
- Zdzisław Rzewuski – Pełnomocnik Zarządu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Moderatorem była Monika Bogdał, radca prawny z Kancelarii Piszcz Norek i Wspólnicy. Paneliści dyskutowali o przyszłości kogeneracji w Polsce oraz o zasadności dopłat do energii wytworzonej
w skojarzeniu.

Seminarium było doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń oraz do nawiązania ciekawych relacji biznesowych. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy naszym partnerom, uczestnikom, patronom honorowym oraz medialnym.

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez zespół City-Brand.pl Energia Odnawialna.

Fot. BMP

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ