Partner serwisu
10 sierpnia 2016

Grupa Kapitałowa PGE publikuje raport za I półrocze 2016 roku

Kategoria: Aktualności

Skonsolidowany zysk operacyjny Spółki powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2016 r. wyniósł 3,1 mld zł. Spadek o 26 proc. w stosunku do 2015 r. wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny (kompleksowa modernizacja bloków w Bełchatowie), tym samym mniejszego wolumenu przeznaczonego do sprzedaży, w połączeniu z niższymi realizowanymi cenami energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Grupa Kapitałowa PGE publikuje raport za I półrocze 2016 roku

– W I półroczu 2016 roku Grupa PGE funkcjonowała na rynku wywierającym presję na wyniki operacyjne ze względu na sytuację na rynkach towarowych – zarówno surowców, jak i energii elektrycznej. W ocenie czołowych agencji ratingowych PGE pozostaje najbardziej wiarygodnym koncernem energetycznym na rynku kapitałowym i kredytowym w Polsce i jednym z liderów w regionie – mówi Emil Wojtowicz, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy w I półroczu miał segment energetyki konwencjonalnej osiągając poziom 1,6 mld zł. Segment dystrybucji zakończył I półrocze z wynikiem przekraczającym 1,1 mld złotych. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały  208 mln zł, podobnie jak segment energetyki odnawialnej, który pozostając pod wpływem niższych cen zielonych certyfikatów wypracował wynik na poziomie 205 milionów zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 546 mln zł.

W drugim kwartale zapadły rozstrzygnięcia dotyczące wysokości dywidendy wypłacanej przez Spółkę. Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza większościowego zatwierdziło wypłatę
w wysokości 0,25 zł na akcję.

Drugi kwartał przyniósł także zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które były bezpośrednią przesłanką przeprowadzenia przez Grupę testów na utratę wartości aktywów w segmencie energetyki odnawialnej. Odpis aktualizujący wartość aktywów wiatrowych wyniósł 783 mln zł, ma on charakter niegotówkowy i dotyczy głównie farm funkcjonujących już w portfelu PGE.

Produkcja netto energii elektrycznej w I półroczu 2016 r. wyniosła 25,4 TWh i była o 8 proc. niższa, niż rok wcześniej. Produkcja z węgla brunatnego spadła o 13 proc. r/r i osiągnęła poziom 16,9 TWh. To efekt mniejszej dyspozycyjności opalanej tym paliwem Elektrowni Bełchatów, która przechodzi

kompleksowy program modernizacyjny. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,8 TWh (wzrost o 4 proc. r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 33 proc. r/r osiągając wartość 0,5 TWh. To efekt oddania do użytku w IV kwartale 2015 r. farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł 16,9 TWh i był 3 proc. wyższy niż w I połowie ubiegłego roku w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. Wyższy w porównaniu do ubiegłego roku był także wolumen sprzedaży detalicznej, który wzrósł o 11 proc. osiągając poziom 21,4 TWh.

Nakłady na inwestycje w I półroczu 2016 r. wyniosły 3,7 mld zł i były o 11 proc. wyższe niż przed rokiem. 2,4 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na nowe projekty.

– Grupa PGE konsekwentnie realizuje program inwestycyjny, koncentrując się na trzech głównych placach budowy. Nasz flagowy projekt – budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole – przekroczył 50 proc. zaawansowania. Wmurowaliśmy także symboliczny kamień węgielny w jeden z fundamentów maszynowni bloku energetycznego w Turowie. Produkcja głównych urządzeń bloku postępuje zgodnie z planem, a na budowie prowadzone są prace ziemne oraz fundamentowe.

W końcową fazę wkroczyła natomiast budowa bloku gazowo-parowego w Gorzowie, którego uruchomienie zaplanowane zostało na IV kwartał tego roku – mówi Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  

Równolegle do budowy nowych mocy Grupa realizuje program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie obniżać emisyjność towarzyszącą produkcji energii.

Grupa PGE oczekuje na ostateczne ustalenia dotyczące kształtu rynku mocy w Polsce. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem prace legislacyjne nad tym projektem powinny zakończyć się do końca bieżącego roku. Zdaniem PGE rozwiązania zakładające płatność zarówno za energię jak i dostępną moc, wydają się najbardziej odpowiednie z punktu widzenia stabilności i niezawodności systemu.

Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe,
niż w roku ubiegłym i podkreśla, że Spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz  mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania.

 

Komentarz Henryka Baranowskiego, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej,
 

Źródło: PGE

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ