Partner serwisu

Bezpieczeństwo w stylu smart

Kategoria: Technologie

Rozwój inteligentnych sieci a bezpieczeństwo energetyczne kraju

Anna Kielerz
Agencja Rozwoju Przemysłu SA
Oddział w Katowicach

Inteligentne sieci będą miały coraz większe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Pozwolą na lepszą diagnostykę pracy sieci oraz na podejmowanie przez sieci działań samonaprawczych. Ich budowa i rozwój to konieczność, by sprostać potrzebom przemysłu i gospodarki, ale także wymogom nowej europejskiej polityki: klimatycznej, ochrony środowiska i oczekiwaniom społecznym.

Bezpieczeństwo w stylu smart

Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych stają obecnie wobec wyzwania, jakim jest równoważenie podaży i popytu energii w warunkach niepewności związanej z  generację ze źródeł rozproszonych, w tym OZE. Technologie inteligentnych sieci poprzez dynamiczne, dwukierunkowe działanie zwiększą poziom integracji źródeł odnawialnych, czyniąc system elektroenergetyczny kraju bardziej elastycznym i odpowiadającym w czasie rzeczywistym na zachodzące zmiany. Równocześnie, poprawa zarządzania i monitorowania sieci, poprzez narzędzie inteligentnych sieci umożliwi maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Beneficjentem inteligentnych sieci powinny być przedsiębiorstwa energetyczne. Operatorom systemu przesyłowego i  systemu dystrybucyjnego zastosowanie ISE umożliwi poprawę bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego i ograniczy ryzyko awarii katastrofalnej, może spowodować zmniejszenie strat przesyłowych i ułatwić integrację generacji rozproszonej, w  tym ze źródeł odnawialnych. Jego prawdziwe wykorzystanie zwiększy efektywność wykorzystania infrastruktury przesyłowej poprzez poprawę dynamiki przepływów sieciowych. Wiedza o potrzebach konsumentów umożliwi spółkom obrotu podejmowanie bardziej precyzyjnych decyzji zakupowych i może pozwolić na uniknięcie nieopłacalnego dokupywania lub wyprzedawania energii na rynku bilansującym. Z  tej perspektywy wdrożenie ISE należy ocenić pozytywnie, choć bardziej z powodów bezpieczeństwa energetycznego państwa, niż z uwagi na ewidentne korzyści ekonomiczne wszystkich uczestników rynku energii.

Potrzeba przyszłościowego i  całościowego myślenia o  innowacyjnych, a zarazem ekonomicznych rozwiązaniach systemowych. Nie jest to łatwe, ponieważ sieć inteligentna jest w  trakcie ciągłej ewolucji i nie można tak do końca określić, czym jest i co jeszcze potra? .

Inteligentna sieć będzie ewoluować i  rozwijać się w  sposób ciągły, niemożliwy do zde?niowania obecnie. Pytanie na dzisiaj nie brzmi, czy nastąpi pełne wdrożenie ISE, lecz w jakim czasie ten proces zostanie zrealizowany.

 

Autor: Anna Kielerz, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach

Fot. www.sxc.hu

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 5/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ