Partner serwisu
10 września 2019

Do 13 września czas na zmiany umów przez sprzedawców energii

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Energii odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia ustawy „o cenach prądu”.

Do 13 września czas na zmiany umów przez sprzedawców energii

Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny?

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 1 ustawy „o cenach prądu” wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny można złożyć w terminie do 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia. Obwieszczenie Ministra Energii weszło w życie w dniu 28 sierpnia 2018 r., a więc ww. termin to 7 października br. Ważnym jest, aby przed złożeniem wniosku zakończyć proces dostosowywania umów zgodnie z art. 5 ustawy.

Kiedy przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło wystąpić o wypłatę rekompensaty finansowej?

Wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy składać odrębnie za pełny miesiąc. Oznacza to, że przedsiębiorstwo obrotu będzie mogło złożyć 6 wniosków za II półrocze 2019 r. Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 9 pkt 2 ustawy, wnioski o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

Kiedy średnie i duże przedsiębiorstwo będzie mogło wystąpić o pomoc de minimis?

Zgodnie z przepisami art. 7b ustawy, wniosek o pomoc de minimis składa się za okres kwartału kalendarzowego. Ze względu na fakt, że we wniosku należy wskazać wolumen zakupionej energii elektrycznej, określony na podstawie odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, wniosek ten musi zostać złożony po upływie III kwartału 2019 r. oraz po upływie IV kwartału 2019 r. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.

3a. W jaki sposób można składać wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny albo rekompensatę finansową albo dofinansowanie – pomoc de minimis?

Wnioski należy składać do zarządcy rozliczeń cen (Zarządca Rozliczeń S.A.) wyłącznie przy użyciu formularza udostępnionego na platformie elektronicznej Zarządcy Rozliczeń S.A., dedykowanej składaniu wniosków. Informacje szczegółowe są systematycznie publikowane na stronie internetowej www.zrsa.pl

Kiedy Prezes URE opublikuje pozostałe koszty jednostkowe?

Zgodnie z przepisami § 20 rozporządzenia do ustawy Prezes URE publikuje pozostałe koszty jednostkowe w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, czyli do 7 września br.

W stosunku do jakiego wolumenu energii elektrycznej przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową?

Przedsiębiorstwo obrotu może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu wynikającego ze zmienionych umów zgodnie z art. 6 ustawy lub umów, w stosunku do których w wyniku ustawy, przedsiębiorstwo obrotu powstrzymało się od podwyższania cen i stawek opłat, które obecnie są zgodne z art. 5 ust. 1.

Przedsiębiorstwo obrotu nie może wystąpić o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej wynikającego z umowy, w której nie jest spełniony warunek wysokości cen i stawek opłat z art. 5 ust. 1 ustawy. Ponadto, przedsiębiorstwo obrotu, pomimo wykonania obowiązku, o którym mowa w at. 5 ust. 1, nie jest uprawnione do wystąpienia o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej w stosunku do wolumenu energii elektrycznej, wynikającego z umów nie zmienionych w wyniku spełnienia się przesłanek opisanych w art. 6 ust. 3 pkt 2 -5.

Czy przedsiębiorstwo obrotu wypełniając obowiązek art. 5 ust. 1 zobowiązane jest do pomniejszania ceny energii elektrycznej obowiązującej 30 czerwca 2018 r. o różnicę pomiędzy stawką akcyzy stosowaną w 2018 r. a stawką akcyzy stosowaną w 2019 r.?

Ustawa wprowadza obowiązek stosowania w 2019 r. cen i stawek opłat na poziomie nie wyższym niż stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r. Zatem ustawa nie wprowadza obowiązku pomniejszania stawek stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. o różnice w stawce akcyzy.

Czy przedsiębiorstwo obrotu w II półroczu 2019 r. jest zobowiązane uwzględnić w stosowanych cenach energii elektrycznej stawki akcyzy obowiązującej w 2019 r. dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz odbiorców końcowych, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1a?

Tak, przedsiębiorstwo obrotu powinno dostosować umowy tak, aby były one zgodne z przepisami art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.).

Co w przypadku, gdy odbiorca końcowy sam rozlicza podatek akcyzowy, a przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do zastosowania cen i stawek opłat z załącznika do rozporządzenia? Czy wówczas przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest pomniejszać ceny wskazane w załączniku o wartości akcyzy?

Nie, przedsiębiorstwo obrotu nie jest zobowiązane do pomniejszania wskazanych w załączniku cen i stawek opłat. Wartości z załącznika należy traktować jako referencyjne. Niemniej jednak, przedsiębiorstwo obrotu może zastosować niższe ceny i stawki opłat, co wynika z przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, lecz zastosowanie niższych wartości należy traktować jako dobrowolne.

W jaki sposób zastosować przepisy art. 6 ust. 1, które mówią o wyrównaniu od 1 stycznia 2019 r.? Czy pomniejszać kolejne faktury, czy dokonać zwrotu odbiorcy końcowemu?

Ustawa nie wskazuje sposobu realizacji zmian umów ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Kwestia ta została pozostawiona celowo do rozstrzygnięć przedsiębiorstw obrotu, ponieważ często uregulowana jest ona w zapisach umownych. Z wiedzy Ministerstwa Energii wynika, że podstawową praktyką jest pomniejszanie kolejnych faktur, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez odbiorcę końcowego wypłata wyrównania następuje na wskazany rachunek bankowy.

Czy sprzedaż rezerwowa również podlega pod obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy?

Przepisy art. 5 ust. 1 wprowadzają obowiązek dla wszystkich przedsiębiorstw obrotu i wszystkich rodzajów umów sprzedaży energii elektrycznej, bez wprowadzania wyłączeń dla sprzedaży rezerwowej.

Czy mogę złożyć kilka wniosków o kwotę różnicy ceny?

Nie, zgodnie z przepisami ustawy (art. 8 ust. 9 pkt 1) przedsiębiorstwo obrotu składa wniosek jednorazowo.

Co w przypadku, gdy opublikowane przez Ministerstwo Energii składowe kosztów pozostałych różnią się od rzeczywistych wartości?

Zgodnie z przepisami art. 7a ustawy przedsiębiorstwo obrotu może zgłosić się do Prezesa URE o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c, które następnie będą wzięte pod uwagę przy korekcie wypłaty kwoty różnicy ceny. Ważnym jest, że w przypadku wystąpienia do Prezesa URE badaniu podlegały będą wszystkie koszty wskazane w art. 7 ust. 4 pkt 1 lit. a-c ustawy. Wniosek o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych przedsiębiorstwa obrotu będą mogły składać w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Czy odbiorca energii musi zadeklarować swą zgodę na zmianę umowy sprzedaży energii zgodnie z przepisami ustawy?

Jeżeli spółka obrotu (sprzedawca) zwróci się z pismem do odbiorcy o potwierdzenie jego zgody na zmianę umowy – w celu skorzystania z uprawnień ustawowych należy tej zgody udzielić, w formie i w terminie wskazanych przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca korzysta z tzw. milczącej zgody, która polega na przesłaniu propozycji zmian umowy wraz ze wskazaniem terminu, po którym zmiany te wejdą w życie, odbiorca końcowy wówczas nie musi potwierdzać zmiany warunków umowy.

Czy jeżeli przedsiębiorstwo obrotu sprzedawało w 2019 r. energię elektryczną do odbiorcy końcowego, lecz obecnie odbiorca ten nie jest już jego klientem, to czy przedsiębiorstwo obrotu musi dokonać zmiany takiej umowy za okres roku 2019, w którym było jego sprzedawcą?

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy zmiana powinna być dokonana w stosunku do wszystkich uprawnionych odbiorców końcowych, również za okres miniony roku 2019 przez każde przedsiębiorstwo obrotu, które przez dowolny okres czasu w roku 2019 sprzedawało energię elektryczną do danego odbiorcy końcowemu - niezależnie, czy dany odbiorca końcowy jest obecnie związany umową z danym sprzedawcą, czy nie.

Czy w przypadku umów z podziałem na strefy czasowe wypełnieniem obowiązku art. 5 ust. 1 ustawy może być zastosowanie ceny średnioważonej wolumenem ze wszystkich stref, czy każda cena w danej strefie musi wypełniać warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 1?

Przede wszystkim należy wskazać, że to Prezes URE, jako organ wymierzający kary finansowe za niedostosowanie się do przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, jest właściwy do uznawania działania przedsiębiorstwa obrotu za wypełniające obowiązek art. 5 ust. 1 ustawy lub za działania, które tego obowiązku nie wypełniają. W opinii ME przepisy art. 5 ust. 1 wskazują, że każda cena w danej strefie stosowana w 2019 r. nie powinna być wyższa od ceny stosowanej w danej strefie 30 czerwca 2018 r. Takie zastosowanie przepisów art. 5 ust. 1 z pewnością będzie traktowane przez Prezesa URE jako wypełnienie obowiązku ustawowego. Niemniej jednak z wiedzy pozyskanej przez ME istniały w 2018 r. umowy, na mocy których to odbiorca końcowy sam decydował o terminie zakupu energii elektrycznej na giełdzie energii. W efekcie mogło dochodzić do ustalania różnych cen energii elektrycznej dla każdej godziny, co w praktyce odpowiadało stosowaniu 24 odrębnych stref czasowych. W tych przypadkach, w opinii ME, przedsiębiorstwa obrotu powinny mieć możliwość zastosowania średnioważonych cen, jako wyjątek uzasadniony konstrukcją umów i niestandardową liczbą stref czasowych.

Jak obliczyć cenę C2018_ODB w przypadku, gdy odbiorca końcowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 posiada więcej niż jeden punkt poboru energii elektrycznej i te punkty poboru należą do co najmniej dwóch grup napięciowych?

W celu określenia ceny C2018_ODB w przypadku wskazanym w pytaniu należy zastosować średnioważoną wolumenem cenę obliczaną na podstawie średnioważonych cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. dla poszczególnych grup napięć, ogłoszonych przez Prezesa URE. Ważenie należy dokonać odpowiednimi wolumenami dla poszczególnych grup napięć, opisanych w § 4 rozporządzenia.

W jaki sposób ustalić wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący o dofinansowanie (pomoc de minimis) w okresie kwartału kalendarzowego w przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany dla punktu poboru nie pokrywa się z okresem kwartału kalendarzowego?

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy stosowany wobec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego lub nie kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego, wolumen energii elektrycznej zakupionej i zużytej przez podmiot wnioskujący w danym kwartale kalendarzowym oblicza się w odniesieniu do liczby dni kwartału kalendarzowego przypadających na fakturę lub faktury, których:

  • okres rozliczeniowy rozpoczyna się w kwartale objętym wnioskiem i nie kończy w tym kwartale, albo
  • rozpoczyna się w poprzednim kwartale i kończy się w kwartale objętym wnioskiem, albo
  • nie rozpoczyna się i nie kończy w tym kwartale, lecz obejmuje okres dłuższy niż kwartał kalendarzowy,

- należy analogicznie stosować przepisy § 9 rozporządzenia.

Czy przedsiębiorstwo obrotu będzie uprawnione o występowanie o kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową w stosunku do umów zmienionych na podstawie:

  • oświadczeń zakwalifikowanych jako złożone w terminie ustawowym na podstawie daty stempla pocztowego, w przypadku przesyłania oświadczeń pocztą tradycyjną,
  • oświadczeń złożonych przez wszystkich odbiorców, poza średnimi i dużymi przedsiębiorstwami,
  • skanów faktur lub innych dokumentów wskazanych w paragrafie 21 rozporządzenia przesyłanych drogą elektroniczną
  • skanów oświadczeń odbiorców końcowych zgodnie z art. 5 ust 1b ustawy, podpisanych przez uprawnione osoby?

Minister Energii, jako dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny informuje, że kwalifikowanie przez przedsiębiorstwa obrotu działań odbiorców końcowych wymienionych w pkt. a-d jako działanie prawidłowe i zgodnie z przepisami jest słuszne oraz uprawnia do występowania w stosunku do umów zmienionych na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z pkt. a-d o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej.

źródło: ME
fot. 123rf.com/zdj.ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ