Partner serwisu
11 maja 2020

„Specustawa Funduszowa” - wsparcie dla beneficjentów funduszy europejskich w dobie pandemii

Kategoria: Kącik ekspercki JDP

Skutki pandemii COVID-19 dotknęły także projekty dofinansowywane w ramach programów operacyjnych UE. Warto zatem zwrócić uwagę na wybrane rozwiązania wprowadzone w ramach szeroko pojętych działań antykryzysowych rządu zwanych potocznie Tarczą Antykryzysową przez ustawę z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. – tzw. „Specustawę Funduszową”, która weszła w życie w dniu 18 kwietnia 2020 r.

„Specustawa Funduszowa” - wsparcie dla beneficjentów funduszy europejskich w dobie pandemii

Cele Specustawy

Zdaniem Minister  Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, ustawa ma zrealizować dwa cele:

 • Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych.
 • Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

Praktyczne ułatwienia dla beneficjentów

Jakie praktyczne rozwiązania wprowadza Specustawa Funduszowa?

 • możliwość zmiany umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, jeżeli wskutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy albo decyzji w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona;
 • możliwość przesunięcia w szczególnych przypadkach ciężaru nieprawidłowości indywidualnej na budżet Państwa i uwolnienia beneficjenta od odpowiedzialności za tę nieprawidłowość;
 • możliwość uznania wydatkowanych środków w projekcie za wydatki kwalifikowalne, w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek;
 • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność przypadających w okresie do 31.12         2020 r. o 30 dni (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest nawet dalsze wydłużenie tego terminu);
 • wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektów – o 90 dni, jednak nie dłużej niż do 31.12.2023 r.;
 • możliwość udzielenia ulg w spłacie zobowiązań z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • brak sankcji w postaci wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania dofinansowania, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 beneficjent nie dokonał zwrotu środków w terminie;
 • możliwość przedłużenie terminów na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz na poprawienie w nim oczywistej omyłki do 30 dni;
 • możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego/wstrzymania wykonania decyzji w przedmiocie zwrotu środków- jednak nie dłużej niż na 180 dni.

 

Ponadto ustawa umożliwia wybór partnera, zmiany partnera lub zaangażowania dodatkowego partnera projektu gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona.

Podkreślenia wymaga, że rozwiązania Specustawy Funduszowej, wprowadzające elastyczne podejście do realizowanych i rozliczanych projektów, będą miały również wpływ na sytuację kontrahentów beneficjentów (np. wykonawców realizujących dofinansowywane projekty), w szczególności poprzez przywołane wyżej rozwiązania w zakresie wydłużenia terminów wypłaty środków, zakończenia projektów czy zmiany treści umów o finansowanie projektów.

Zakres czasowy obowiązywania Specustawy

Szczegółowe rozwiązania Specustawy Funduszowej obowiązują z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r. Jej regulacje będą stosowane do końca 2020 r.

Odpowiednie stosowanie przepisów Specustawy

Co istotne, przepisy specustawy funduszowej znajdą zastosowanie odpowiednio do realizacji i rozliczania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ