Partner serwisu
08 października 2014

Techniczne warunki przyłączenia a techniczne warunki dostarczenia

Kategoria: Ciepłownictwo

Przyłączenie źródła lub instalacji odbiorczej do sieci ciepłowniczej wymaga uzyskania warunków technicznych. Podmiot ubiegający się  o przyłączenie powinien złożyć do przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub dystrybutora ciepła wniosek o ich określenie. W praktyce pojawia się problem związany z tym, czy otrzymane warunki potwierdzają istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci.

Techniczne warunki przyłączenia a techniczne warunki dostarczenia

Kwestie techniczne są określane przez przedsiębiorstwo w warunkach przyłączenia stosownie do okoliczności konkretnego przypadku, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem systemowym. Ustawodawca rozróżnił przesłankę technicznych warunków przyłączenia i przesłankę technicznych warunków dostarczania energii. Może się zdarzyć, że istnieją techniczne warunki przyłączenia, natomiast brak jest warunków dostarczania. A. Walaszek-Pyzioł i W. Pyzioł wskazali, że warunki te różnią się siebie tym, że „o ile prawidłowo zaprojektowane i wykonane przyłącze daje teoretycznie możliwość pobierania z sieci energii, to jednak rozpoczęcie poboru przez nowo przyłączony podmiot może skutkować pogorszeniem pracy sieci”*. Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii, z mocy art. 4 ust. 1 Prawa energetycznego, zobowią- zane jest utrzymywać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w tę energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych. Brak warunków technicznych przyłączenia należy z kolei rozumieć jako techniczną przeszkodę o charakterze trwałym,  nie dającą się usu- nąć pomimo podjęcia prób w tym celu – przynajmniej na etapie rozpatrywania wniosku o przyłączenie**.

Odnośnie ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci wypowiadał się Sąd Najwyższy*** który wskazał, że „przyłączenie do sieci nowych zainteresowanych po- winno odpowiadać regule ekonomicznej opłacalności podejmowanej inwestycji”. Dalej podniósł, że „jeżeli zaktualizowałyby się przesłanki określone w art. 7 ust. 4 Prawa energetycznego, to ekonomiczne warunki przyłączenia będą określone w sposób przewidziany w tym przepisie (według stawek taryfowych). W po- zostałych sytuacjach właściwe byłoby wynagrodzenie (opłaty) pozataryfowe, ale przy uwzględnieniu ogól- nych reguł przewidzianych w prawie energetycznym z 1997 r., dotyczących zwłaszcza kalkulacji kosztów działalności przedsiębiorstwa energetycznego”.

Przeeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5/2014.

* Walaszek-Pyzioł A., Pyzioł W., Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektro- energetycznej – węzłowe zagadnienia prawne, PUG 2006, nr 12, str. 5.

** tak Małgorzata Nowaczek-Zaremba, Donata Nowak, Komentarz do art. 7 ustawy- Prawo energetyczne (w:) red. Z. Muras, M. Swora Prawo energetyczne. Komentarz. LEX 2010.

*** tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lipca 2003 r. I CKN 474/01, LEX nr 121696.

fot.: photogenia.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ