Partner serwisu
23 października 2014

Samorząd terytorialny jako prosument

Kategoria: Rynek energii

Mały trójpak energetyczny znacząco ułatwia budowę mikroinstalacji OZE. Nowe uregulowania i dynamiczny rozwój technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest szansą dla samorządu terytorialnego. Przede wszystkim mogą na tym skorzystać samorządy gminne. Z racji zadań realizowanych na rzecz lokalnych społeczności mają szansę stać się liderami rozwoju OZE na terenie swojego działania, jednocześnie przyczyniając się do aktywizacji mieszkańców.

Samorząd terytorialny jako prosument

Według zapisów ustawy prosumentem jest podmiot, który produkuje energię i zużywa ją głównie na własne potrzeby, a jej nadmiar sprzedaje do sieci. Przy czym ta sprzedaż nie może stanowić głównego źródła dochodu. Ustawa definiuje również:

  • mikroinstalację    –    instalacja    odnawialnego    źródła    energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycz- nej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;
  • małą    instalację    –    instalacja    odnawialnego    źródła    energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przy- łączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

Powyższe uregulowania mają duże znaczenie w wy- korzystaniu możliwości uzyskania dofinansowania budowy instalacji OZE, a także rozliczenia zakupu i odsprzedaży energii elektrycznej.

Możliwe obszary działania

W świetle przepisów małego trójpaku oraz innych aktów prawnych regulujących działalność samorządów gminnych istnieją następujące możliwości wypełniania roli prosumenta przez samorząd gminny:

  • realizacja    zadań    na    potrzeby    własne    –    utrzymanie    obiektów komunalnych (urzędy, szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, obiekty sportowe, mieszkania komunalne, systemy oświetlenia drogowego),
  • koordynacja    i współuczestnictwo    w działaniach    mieszkańców gminy wraz z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na ten cel,
  • tworzenie    gminnych    programów    wspierania    rozwoju energetyki prosumenckiej,
  • edukacja    i promocja    wykorzystania    energii    pochodzącej z OZE,
  • stwarzanie    warunków    do    rozwoju    sieci    energetycznych – gminne plany zaopatrzenia w energię i ciepło.

Oczywiście nie jest to zamknięty katalog i każda gmina w miarę swoich możliwości i uwarunkowań lokalnych może realizować tego typu przedsięwzięcia w sposób wykraczający poza wskazane formy.

Gmina jako prosumentem może działać poprzez różne formy prawne: poprzez spółkę prawa handlowego, wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię, jako koordynator projektu, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5/2014 r.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ