Partner serwisu
20 listopada 2014

Sposób na niebezpieczne ścieki

Kategoria: Ochrona środowiska

W Polsce do końca 2015 roku powstanie wiele nowych instalacji mokrego odsiarczania spalin, a w samej grupie EDF buduje się ich dzisiaj 5. Technologia ta generuje duże ilości ścieków o bardzo charakterystycznym składzie, których nie można zagospodarować na terenie zakładów produkcyjnych. Rodzi to konieczność budowania oczyszczalni pozwalających na zrzut ścieków do środowiska lub zastosowanie technologii bezściekowych (zero liquid discharge).

Sposób na niebezpieczne ścieki

Obecnie kwestię składu ścieków odprowadzanych do środowiska reguluje rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 zmienione Dz.U. 2009 nr 27 poz. 169). Jednak cały czas trwają prace legislacyjne, któ- rych efektem może być znaczące zaostrzenie reżimów odprowadzania ścieków do środowiska, tj. obniżenie dopuszczalnych stężeń substancji występujących w zrzucanych ściekach.

Układy jedno- i dwustopniowe

Najpowszechniej stosowane metody oczyszczania ścieków z IMOS bazują na metodach sedymentacyjnych i strąceniowych w różnych konfi guracjach i z zastosowaniem różnego rodzaju reagentów. Porównując skład ścieków z dopuszczalnymi parametrami zrzutowymi, można zauważyć, że główne ładunki do usunięcia to: zawiesina i metale ciężkie oraz azotany. Podstawowymi stosowanymi wariantami procesu są układy jedno- i dwustopniowe wraz z różnymi kom- binacjami odczynników strącających.

Jak wynika z zestawienia w tab. 1, główny proces posiada cztery możliwe kombinacje układu i stosowanych odczynników strącających. Może być zmodyfi kowany o wstępne utlenianie metali ciężkich oraz dodatkowe stopnie oczyszczania ścieków metali ciężkich – osad taki klasyfi kuje się jako odpad niebezpieczny. W przypadku układu dwustopniowego w procesie formowane są dwa osady. Pierwszy z nich dzięki kontrolowanemu strącaniu zawiera głównie gips oraz inerty i może zostać uznany jako odpad inny niż niebezpieczny. Na stopniu drugim strącane są siarczki metali ciężkich – osad niebezpieczny. Głównymi strumieniami wchodzącymi do układu są ścieki surowe i podstawowy odczynnik strącający, strumienie opuszczające oczyszczalnię to ścieki oczyszczone i osady pościekowe. W tab. 2 przedstawiono masy głównych strumieni dla 1 m3 ścieków o zawartości zawiesin 20 g/m3.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2014.

fot.: freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ