Partner serwisu

Klucze Sukcesu dla Henryka Majchrzaka i Andrzeja Patrycego

Kategoria: XV Sympozjum Energetyka Bełchatów

Klucz Sukcesu to wyróżnienie przyznawane osobom, które dołożyły swoją „cegiełkę” do rozwoju polskiej energetyki. W tym roku redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” postanowiła wręczyć tę statuetkę prezesowi zarządu Polskich Sieci Energetycznych Henrykowi Majchrzakowi i Andrzejowi Patrycemu, prezesowi zarządu Energoprojekt-Warszawa SA.

Klucze Sukcesu dla Henryka Majchrzaka i Andrzeja Patrycego

Gala Energetyki to impreza towarzysząca od lat sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW, które w tym roku odbyło się po raz piętnasty. To czas podziękowań dla osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju branży. W tym roku Klucze Sukcesu trafiły do prezesa zarządu PSE Henryka Majchrzaka i prezesa zarządu Energoprojekt-Warszawa SA Andrzeja Patrycego.

W czasie Gali Energetyki prezes BMP’ Adam Grzeszczuk dziękował również wieloletniemu gospodarzowi bełchatowskiego spotkania  energetyków, czyli PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a także Stowarzyszeniu Polskich Energetyków i Stowarzyszeniu Elektryków Polskich za merytoryczny patronat nad imprezą.

Po oficjalnej części Gali przyszedł czas na zabawę, w której w tym roku uczestnikom sympozjum towarzyszył zespół Dżem.


Dr Henryk Majchrzak

Z wyróżnieniem ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach w 1986 roku a  następnie, w 2001 roku na Politechnice Opolskiej – również z wyróżnieniem nadanym przez Radę Wydziału – obronił pracę doktorską obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i został adiunktem w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni. Jego praca doktorska została nagrodzona w konkursie pod Patronatem Prezydenta RP „Przyjaźni środowisku”. Jest też absolwentem Studiów Podyplomowych na Akademii Górniczo- Hutniczej w  Krakowie oraz studiów menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii.

Od początku kariery zawodowej w 1986 r. jest związany zawodowo z energetyką. Pracował od  stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 r. jako kierownik wydziału ruchu bloków, następnie główny inżynier eksploatacji i od 1991 r. zastępca dyrektora technicznego ds. eksploatacji w Elektrowni Opole. W 2004 r. został powołany na  stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego spółki BOT Elektrownia Opole. W 2008 r. wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., a następnie został Wiceprezesem ds. Wytwarzania i Inwestycji w PGE S.A. W latach 2009-2010 piastował stanowisko Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. jest związany z  narodowym Operatorem Systemu Przesyłowego, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu PSE.

Podczas dotychczasowej kariery zdobył szerokie kompetencje zawodowe i osiągnął wiele sukcesów – zarówno w obszarze innowacji i wdrażania zaawansowanych rozwiązań technologicznych w  prowadzonych przez niego projektach, jak i w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego. Jest autorem – z sukcesem wdrożonych – wieloletnich strategii rozwoju kilku firm energetycznych – BOT Elektrownia Opole, BOT Górnictwo i Energetyka, PGE Polska Grupa Energetyczna i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pod jego nadzorem i przy aktywnej współpracy powstało też wiele dokumentów strategicznych, istotnych dla kształtu całego sektora, m.in. Polityka Energetyczna Polski 2010-2030, nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne, projekt ustawy o efektywności energetycznej.

Jako Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych odnosi również sukcesy menedżersko- zarządcze. Wdrażając model zarządzania projektowego w Grupie Kapitałowej PSE, uzyskał Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie B. Dzięki wdrożonemu modelowi w ciągu ostatnich kilku lat w Spółce zrealizowano wiele projektów strategicznych skutkujących wzrostem bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego: opracowano program przywracania bilansowania mocy w systemie sięgający perspektywą roku 2030, wdrożono innowacyjne narzędzia bilansowania mocy i stworzono nową architekturę rezerw mocy, opracowano taryfę wieloletnią stanowiącą podstawę przychodów firmy oraz stworzono innowacyjne centrum szkoleniowe dla służb dyspozytorskich, opracowano metodykę budowy i aktualizacji Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej oraz stworzono model przygotowania i realizacji inwestycji umożliwiający sprawną realizacji inwestycji wynikających z tego Planu. Spółka w tym okresie pozytywnie przeszła kilka istotnych i skomplikowanych procesów certyfikacji. Na szczególne podkreślenie zasługuje uzyskanie pierwszego w  branży energetycznej Certyfikatu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

Dr Henryk Majchrzak, przez cały okres swojej kariery zawodowej aktywnie uczestniczy w wielu opiniotwórczych instytucjach branżowych i naukowo-badawczych. Jest m.in. członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), członkiem Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz przewodniczącym Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentuje polskiego Operatora Systemu Przesyłowego w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).

Za zasługi i osiągniecia zawodowe otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym: brązowy krzyż zasługi w 1993 r. i złoty krzyż zasługi w 2004 r. przyznawane przez prezydenta RP. Jest także laureatem XV edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”, którzy wybrali go „Złotym Inżynierem 2008”.


mgr inż. Andrzej Patrycy

Od 1974 r. zatrudniony w Energoprojekcie  od stanowiska asystenta, projektanta, kierownika zespołu, pracowni, działu, głównego inżyniera, zaś od 1 czerwca 2000 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Energoprojektu-Warszawa SA.

Ukończył Politechnikę Warszawską, zdobywając tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Posiada państwowe uprawnienia projektowe. Na swoim koncie posiada również: Podyplomowe Studium Energetyki Jądrowej na Politechnice Warszawskiej, studium doradców prawno-finansowo-podatkowych (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne), wiele innych kursów m.in. auditorów poszanowania energii przy Uniwersytecie Warszawskim, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowany w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Wśród głównych osiągnięć zawodowych wymienić można:
1. Działalność inżynierską 1974-1987r. (jako projektant):

 • projektowanie i koordynacja projektowa w zakresie planów generalnych elektrownii elektrociepłowni zawodowych,
 • projektowanie układów komunikacyjnych oraz konstrukcji inżynierskich (El Bełchatów,El Połaniec, El Kozienice, El Ostrołeka „B”, ZEl Pątnów-Adamów-Konin, Elektrociepłownie Warszawskie, Wybrzeże, Łódzkie, EC Lublin Wrotków, EC Białystok).

2. Działalność koordynacyjną 1987-1990r. (jako główny inżynier): nadzór nad pracami rozwojowymi Przedsiębiorstwa w zakresie:

 • informatyki (IT):

- wprowadzenia do Biura komputerów osobistych w standardzie IBM,
- zainstalowanie pierwszej działającej w kraju lokalnej sieci komputerowej (LAN),
- wyposażenie Biura w pierwsze w kraju stacje graficzne z oprogramowaniem AUTOCAD,
- wdrożenie programów wspomagających projektowanie,

 • studiów lokalizacji nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła:

- EJ Warta, El Bełchatów II, El Ostrołęka „C”, El Połaniec II, EC Gdańsk III i innych,

 • systemów ciepłowniczych:

- koncepcje i projekty techniczne zasilania aglomeracji miejskich z elektrowni zawodowych (Szczecin, Ostrołęka, Trójmiasto, Łódź, Poznań, Radom),
- zasilanie w ciepło Kopalni Siarki Osiek z El Połaniec,
- budowa rurociągu parowego z EC Żerań do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych,

 • kalkulacje nakładów inwestycyjnych i analizy ekonomiczno-finansowe dla realizowanych przez Energoprojekt projektów.

- wprowadzenie do Biura standardu wykonywania analiz ekonomiczno-finansowych dla projektów inwestycyjnych wg metodologii UNIDO.

3. Działalność ekonomiczną 1990-2000r. (jako kierownik zespołu analiz techniczno-ekonomicznych):

 • analizy ekonomiczno-finansowe:

- opracowanie pierwszych w kraju modułów ekonomiczno-finansowych do określania efektywności inwestycji w energetyce zawodowej zgodnych ze standardami UNIDO (LOTUS 1-2-3, EXCELL),
- doradca ekonomiczno-finansowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (współautor modelu ekonomicznego Kontraktów Długoterminowych oraz ocen projektów: modernizacji El Turów i budowy bloku ciepłowniczego w EC Bielsko-Biała),
- doradca zarządów elektrowni i elektrociepłowni zawodowych w zakresie Kontraktów Długoterminowych na dostawę energii elektrycznej do PSE (projekty zakończone podpisaniem kontraktu z PSE: układ kolektorowy El Konin, kotły fluidalne w EC Żerań, blok gazowo-parowy EC Lublin-Wrotków i EC Rzeszów, blok BC-50 w EC Gdańsk II),
- kierowanie i współudział w pracach nad efektywnością ekonomiczną wielu projektów (m.in. blok na parametry nadkrytyczne o mocy 858MW w El Bełchatów, Instalacje Odsiarczania Spalin dla El Bełchatów, El Kozienice, El Połaniec i inne),
- analizy i stworzenie zbioru najkorzystniejszych lokalizacji elektrowni opalanych paliwem gazowym (efekt budowa bloków gazowo-parowych w EC Lublin-Wrotków, EC Rzeszów, EC Zielona Góra),
- analiza makroekonomiczna programu budowy elektrowni wodnych na rzece Wisła – praca wykonywana z ekspertami Banku Światowego pod nazwą budowa Kaskady Dolnej Wisły,
- wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na studiach podyplomowych w zakresie ekonomicznej efektywności inwestycji energetycznych,
wykłady w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska dla kadry oceniającej wnioski na udzielenie pożyczek z Funduszu na inwestycje proekologiczne,
- liczne opinie, studia, ekspertyzy dla inwestorów, ministerstw, przedsiębiorstw energetycznych,
- udział w licznych konferencjach i sympozjach, publikacje w prasie branżowej.

 • kalkulacje nakładów inwestycyjnych, wyceny majątku:

- opracowanie programu do kalkulacji nakładów inwestycyjnych do tworzenia: Zbiorczych, Zestawień Kosztów, Zestawień Kosztów Obiektów i Preliminarzy Kosztów Urządzeń,
- podział na środki trwałe i rozliczenie inwestycji (El Bełchatów 12x360MW, El Konin – IOS),
- doradca sektora elektroenergetyki, w zakresie przeceny majątku trwałego elektrowni i elektrociepłowni zawodowych celem podniesienia ich wartości i pozyskania środków z amortyzacji na niezbędne inwestycje,

4. Działalność w zakresie zarządzania od 2000r. (jako Prezes Zarządu):

 • przeorientowanie Spółki na spełnianie oczekiwań klienta i dostosowanie potencjału wykonawczego do rynku zleceń na prace projektowe,
 • spłata zaciągniętego przez Spółkę kredytu na zakup oddziału warszawskiego od „Energoprojekt” P.P. i wykup pozostałych 20% akcji – Energoprojekt-Warszawa SA stał się spółką z własną siedzibą, w 100% wykupioną przez pracowników,
 • zwiększenie udziału usług związanych z Generalną Realizacją Inwestycji w sprzedaży Spółki,
 • pozyskanie bezpośrednich kontraktów od inwestorów i realizatorów zagranicznych dla projektów poza granicami kraju (Litwa, Białoruś, Federacja Rosyjska, Republika Mynamar),
 • wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę ISO-9001 i ISO-14001,
 • wdrożenie informatycznego systemu archiwum dokumentacji projektowej,
 • inicjowanie wielu rozwojowych projektów inwestycyjnych dla źródeł energii elektrycznej i ciepła, jak również dla podniesienia efektywności wytwarzania, współudział w pracach dotyczących wejścia polskiej energetyki do Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie dyrektyw związanych z ochroną środowiska naturalnego,
 • oprócz powyższych jest współautorem wielu programów strategicznych przedsiębiorstw energetycznych (Elektrociepłownie Warszawskie, El Połaniec, El Stalowa Wola, Zespół Elektrowni Ostrołęka, Agencja Rozwoju Przemysłu, Elektrociepłownia Lublin-Wrotków), w tym studium lokalizacji budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce na zlecenia Ministerstwa Gospodarki,
 • wygłosił wiele referatów na sympozjach energetycznych m.in. nt. planowania energetycznego w gminach, dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących dużych źródeł spalania (LCP), rozwoju energetyki na węglu brunatnym i kamiennym, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej, oszczędności w zużyciu energii oraz wykorzystaniu w energetyce gazu ziemnego. Publikuje również artykuły techniczno-ekonomiczne w wydawnictwach branżowych.

5. Działalność społeczna:

 • Rada Pracownicza Energoprojektu (lata 80.),
 • Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
 • Rada Programowa kwartalnika "Przegląd Energetyczny”,
 • Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

6. Działalność charytatywna:

Od wielu lat kierowany przez niego Energoprojekt-Warszawa SA wspiera organizacje, fundacje, szpitale, domy dziecka i osoby fizyczne, koncentrując się przede wszystkim na potrzebach dzieci. Przekazywane środki przeznaczone są na ratowanie życia, zdrowia i rehabilitację oraz wyżywienie w szczególności w domach dziecka.

Posiadane odznaczenia i odznaki: Srebrny Krzyż Zasługi,

 • Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Energetyki”,
 • Odznaka „Zasłużony dla Elektrociepłowni Lublin-Wrotków”,
 • Odznaka „Zasłużony dla Elektrowni Turów”.

Hobby: energetyka, informatyka, fotografia, wędkowanie, ogród.

fot.: Mateusz Grzeszczuk

 

Zobacz także:

Na ENERGETYCE w Bełchatowie – FORUM

Sympozjum Bełchatów – debaty ekspertów

Na stoiskach w Bełchatowie

Bełchatów: podpisanie kontraktu

Prezentacje Bełchatów 2013

Energetycy po raz kolejny wybrali Bełchatów... (ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2012)

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ