Partner serwisu
Tylko u nas
11 października 2019

Co z tym deszczem?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych bywa zmorą wielu zakładów przemysłowych, w szczególności w trakcie nawalnego deszczu. Wbrew pozorom problem ten nie sprowadza się wyłącznie do kwestii technicznych związanych ze sprawnym odprowadzaniem dużej ilości deszczówki.
 

Co z tym deszczem?

Dyskusja nad kształtem regulacji prawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych trwa już od kilku lat. Warto przy tym zauważyć, że kluczowe zmiany w tym obszarze nastąpiły przy okazji reformy Prawa wodnego. Otóż wejście w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej: „PW”)1 doprowadziło do zmiany statusu prawnego wód opadowych i roztopowych. I tak, od 1 stycznia 2018 r. deszczówka nie jest już ściekiem na gruncie Prawa wodnego. Aktualnie w myśl art. 16 pkt 69 PW, przez wody opadowe lub roztopowe rozumie się po prostu wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. W konsekwencji deszczówka uzyskała autonomiczną pozycje na gruncie Prawa wodnego, co niesie ze sobą daleko idące skutki prawne.

Niewątpliwie natomiast regulacje dotyczące wód opadowych i roztopowych powinny być na względzie podmiotów prowadzących wszelkiego rodzaju działalność przemysłową. Wynika to faktu, że deszczówka pochodząca z terenu tego typu zakładów bardzo często zawiera zanieczyszczenia (np. substancje ropopochodne). W rezultacie wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami w zakresie zagospodarowania deszczówki. Mając przy tym na uwadze szereg zmian w obszarze Prawa wodnego, które miały miejsce w ostatnich dwóch latach, warto w tym miejscu zadać pytanie o aktualne uwarunkowania prawne zagospodarowania wód opadowych na terenach przemysłowych. 

Pozwolenia wodnoprawne

Jednym z podstawowych wymagań związanych z bezpośrednim odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych jest obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 3 pkt 7 PW, „odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast” stanowi tzw. usługę wodną. Jak stanowi natomiast art. 389 PW, dla tego rodzaju korzystania z wód konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli zatem na terenie zakładu przemysłowego znajduje się teren utwardzony, wyposażony w system kanalizacji deszczowej, który odprowadza wody opadowe do cieku naturalnego (np. rzeki, potoku itp.) lub urządzeń wodnych, to koniczne jest uzyskanie dla tego rodzaju korzystania z wód pozwolenia wodnoprawnego. Warto przy tym zauważyć, że w myśl art. 16 pkt 65 PW do urządzeń wodnych zalicza się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. kanały i rowy, a także wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Warto przy tym pamiętać, że odrębnego pozwolenia wodnoprawnego wymaga samo wykonanie urządzeń wodnych. Jeżeli zatem mamy do czynienia z planowaną inwestycją, to należy uwzględnić dla niej zarówno pozwolenie na wykonanie określonych urządzeń wodnych (np. wylotu służącego do wprowadzania wody opadowej do rowu), jak i pozwolenia na późniejsze korzystanie z zasobów wodnych, czyli samo wprowadzanie tych wód do środowiska w związku z eksploatacją sieci.

Ograniczenia związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych

Podmiot posiadający system kanalizacji deszczowej powinien jednak pamiętać, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wiążę się z szeregiem ograniczeń. Wynikają one zarówno z Prawa wodnego, jak i z rozporządzeń wykonawczych. I tak, w myśl art. 75a PW „zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych:

•    bezpośrednio do wód podziemnych;

•    do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 4”.

Należy przy tym zauważyć, że w myśl projektowanego art. 478 pkt 5a PW, naruszenie tego zakazu ma być zagrożone karą grzywny (zob. druk Sejmowy nr 3695). Niemniej jednak wejście przepisu karnego w tym zakresie nie jest jeszcze przesądzone.

Wymagania dotyczące oczyszczania wód opadowych i roztopowych

Z punktu widzenia podmiotów odprowadzających deszczówkę z terenów przemysłowych kluczowe znaczenie mają przepisy dotyczące jakości odprowadzanych wód. Wynika to z faktu, że wody opadowe z terenów przemysłowych bardzo często są zanieczyszczone substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. Powyższą okoliczność uwzględnił prawodawca. I tak, warunki, jakie należy spełnić przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, w tym najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311; dalej: „rozporządzenie z 2019 r.”)2. Ponadto, rozporządzenie z 2019 r. określa także miejsce, sposób i minimalną częstotliwość pobierania próbek tych wód, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy wody opadowe lub roztopowe odprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych odpowiadają wymaganym warunkom.

Wobec powyższego podmiot odprowadzający deszczówkę ze swojego terenu powinien czuwać nad tym, aby odbywało się to zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu z 2019 r. I tak, w myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia z 2019 r. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

•    terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha;

•    obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha;

•    mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Co więcej, wody opadowe lub roztopowe w ilościach przekraczających powyższe wartości, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych bez oczyszczania, pod warunkiem że urządzenie oczyszczające jest zabezpieczone przed dopływem wód opadowych i roztopowych o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna. W praktyce oznacza to zwykle konieczność oczyszczenia wód opadowych poprzez zastosowanie osadników, separatorów substancji ropopochodnych czy też piaskowników.

Zgodnie natomiast z § 17 ust. 5 rozporządzenia z 2019 r., ocenę tego, czy są spełnione warunki dotyczące poziomu zanieczyszczeń odprowadzanej deszczówki przeprowadza się co do zasady na podstawie dokonywanych przez zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających. W przypadku większych systemów kanalizacji deszczowej, o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s, poziom zanieczyszczeń ocenia się nie tylko na podstawie wyżej wymienionych przeglądów, ale także na podstawie badań, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczających, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ