Partner serwisu

Zielona energetyka – miliony euro z handlu uprawnieniami

Kategoria: Elektroenergetyka

Przez energooszczędne okna Polska będzie miała znacznie lepsze widoki na zielony wzrost gospodarczy i ochronę klimatu, a to tylko część z bogatej zielonej oferty dofinansowania z naszego handlu globalnymi nadwyżkami emisji. Minister Andrzej Kraszewski podpisał dwie kolejne umowy na sprzedaż jednostek emisji w ramach Protokołu z Kioto, które przyniosą Polsce nowe środki na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego.

Zielona energetyka – miliony euro z handlu uprawnieniami

    Partnerem Polski jest tym razem Bank Światowy. Ilość sprzedanych jednostek i wartość umów to informacje niejawne ze względu na biznesowy charakter negocjacji – żaden handlujący kraj ich nie ujawnia. Łączna wartość wszystkich zawartych przez Polskę umów sprzedaży to około 130 mln euro.


NFOŚiGW dofinansuje
    Środki pochodzące ze sprzedaży jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji - Assigned Amount Unit) zostaną przekazane na Rachunek klimatyczny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji programów i projektów powodujących redukcję emisji gazów cieplarnianych – tym razem celem jest zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
    A konkretnie? Wykonanie izolacji termicznej ścian i dachów, wymiana drzwi i okien na energooszczędne, wymiana instalacji odpowiedzialnej za wentylację, wymiana instalacji oświetleniowej na energooszczędne.
    Umowy przewidują możliwość dofinansowania w postaci dotacji w wysokości do 30%, a dodatkowo wnioskodawcy mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki preferencyjnej ze środków NFOŚiGW w wysokości do 60% wartości kosztów kwalifikowanych. Przewiduje się udzielanie 50% zaliczek.

Transparentne konkursy
    Realizacja umów pozwoli na termomodernizację ponad 150 budynków i zmniejszenie zużycia energii przez te budynki o 110 tys. MWh rocznie. Wybór projektów w ramach programu odbędzie się w trybie konkursowym według transparentnych zasad określonych w ustawie GIS. – Cieszymy się ze współpracy z Bankiem Światowym i powiększenia polskiego kapitału na działania modernizacyjne i chroniące klimat jednocześnie. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się stworzyć odpowiednie prawo i zarobić na klimacie 130 mln euro – to ogromny zastrzyk kapitału dla polskiego środowiska i gospodarki – stwierdził minister Andrzej Kraszewski, komentując zawarcie umów.

    Polska zawarła 7 umów sprzedaży AAU, począwszy od listopada 2009 roku:
• dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym na rzecz Hiszpanii i Irlandii,
• dwie umowy z prywatnymi firmami japońskimi,
• umowę z japońską organizacją rządową oraz dwie umowy z Bankiem Światowym na rzecz Spanish Carbon Fund i Carbon Fund for Europe.


    Polski system GIS jest transparentny i wiarygodny. Analizy prowadzone w trakcie przygotowania ostatnich dwóch umów potwierdziły zgodność polskiego systemu GIS z wymogami Banku Światowego w odniesieniu do standardów dotyczących ochrony środowiska, uwzględnienia aspektów społecznych, procedur zamówień publicznych.
    NFOŚiGW, jako Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji, dysponuje środkami w wysokości ponad 430 mln zł na dofinansowanie OŹE oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (termomodernizacji).


Dodatkowe wsparcie
    W ramach dodatkowego wsparcia realizacji przedsięwzięć oferuje uzupełniające dofinansowanie w formie pożyczek. Ponad 60% środków jest przeznaczonych na termomodernizację.
    NFOŚiGW ogłosił w latach 2010-2011 7 naborów wniosków w celu wykorzystania środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek AAU. Do chwili obecnej podpisano umowy o dofinansowaniu 13 przedsięwzięć na ponad 74 mln zł dofi nansowania dotacyjnego ze środków ze sprzedaży AAU oraz 75 mln zł dofi nansowania w formie pożyczki.
    Trwają też negocjacje dotyczące przyznania dofinansowania dla kolejnych 21 projektów o szacowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego 78 mln zł oraz pożyczkowego w wysokości 135 mln zł. W trakcie oceny jest 266 wniosków o wnioskowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego w wysokości ponad 460 mln zł.

Polska w pierwszej trójce
    Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ) na świecie: ok. 500 mln jednostek za lata 2008-2012 (po Rosji i Ukrainie). Nadwyżka jest wynikiem bardzo trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki. Osiągnięcia te wynikają w mniejszym stopniu z upadku niektórych energochłonnych przedsiębiorstw w okresie transformacji, w większym stopniu z działań na rzecz środowiska: ustanowienia kompleksowego systemu finansowego dla środowiska, w dalszej kolejności sprawnego dostosowywania naszych krajowych wymogów do restrykcji unijnych.
    Polsce udało się zredukować emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc., podczas gdy zobowiązanie z Protokołu wynosiło 6 proc. przy jedoczesnym wzroście PKB.

BC, źródło: www.mos.gov.pl

Artykuł został opublikowany w magazynie "ECiZ" nr 10/2011

Źródło fot.: www.sxc.hu

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ