Partner serwisu
30 grudnia 2014

PGNiG przyjęło nową strategię

Kategoria: Aktualności

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA przyjęło Strategię GK PGNiG na lata 2014-2022. Celem Grupy jest utrzymanie pozycji lidera w branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego również ciepło i energię elektryczną w warunkach zliberalizowanego rynku gazu.

PGNiG przyjęło nową strategię

Nowa strategia obejmuje 4 kluczowe dla Spółki obszary biznesowe i 10 inicjatyw strategicznych, których wdrożenie pozwoli osiągnąć kluczowe cele:

- wzrost wyniku EBITDA do poziomu 7 mld PLN w 2022 r.;
- inwestycje na poziomie 40-50 mld zł do końca 2022 r.;
- utrzymanie wydobycia węglowodorów w kraju na obecnym poziomie;
- zwiększenie wolumenu produkcji ropy i gazu za granicą poprzez zakup aktywów poszukiwawczo-wydobywczych;
- rozwój nowych obszarów działalności poprzez rozszerzenie łańcucha wartości;
- istotny wzrost wewnętrznej efektywności funkcjonowania GK PGNiG;
- utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej.

 

1. Utrzymanie wartości w obrocie (detalicznym i hurtowym)

Pierwszym obszarem działań, na którym koncentruje się Strategia GK PGNiG jest segment handlu. W ramach tego obszaru PGNiG będzie dążyć do pozostania liderem sprzedaży na rynku gazu oraz preferowanym dostawcą dla wszystkich segmentów klientów. Cele te Spółka zamierza osiągnąć m.in. poprzez opracowanie i uruchomienie mechanizmów zatrzymania klientów oraz podniesienia jakości obsługi klientów. Spółka zakłada utrzymanie wysokiego poziomu stabilności dostaw gazu do klientów końcowych oraz uatrakcyjnienie oferty produktowej, m.in. poprzez produkty „dual fuel” oraz rozwój usług dodatkowych.

Spółka będzie dążyć do uelastycznienia portfela gazu ziemnego i dostosowania go do szybko zmieniających się warunków rynkowych w zakresie cen oraz warunków dostaw, przy jednoczesnym jednak zapewnieniu zdolności do utrzymania poziomu bezpieczeństwa oczekiwanego przez odbiorców.

2. Maksymalizacja przepływów  z obszarów infrastruktury i wytwarzania

Posiadane przez GK PGNiG aktywa w obszarze infrastruktury sieciowej, magazynowania gazu oraz wytwarzania energii elektrycznej i ciepła są źródłem przewidywalnych, stabilnych przychodów i przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu w relacji do ryzyka ponoszonego przez GK PGNiG w tych segmentach działalności. W perspektywie nadchodzących lat aktywa te będą ważnym czynnikiem stabilizującym wyniki Grupy i zwiększającym możliwości finansowania nowych projektów. Rola obszaru infrastruktury i wytwarzania będzie wymagała stałej kontroli kosztów prowadzonej działalności i optymalizacji ponoszonych nakładów inwestycyjnych. W okresie intensywnej konkurencji szczególne znaczenie będzie mieć maksymalizacja wolnych środków generowanych przez te segmenty, zwłaszcza na nowe inwestycje rozwojowe. Ponadto niezbędna będzie taka selekcja nowych przedsięwzięć, by w pełni wykorzystać potencjał Grupy i potencjalne synergie wygenerowane w nowych obszarach wzrostu.

3. Wzmocnienie i transformacja obszaru poszukiwań i wydobycia

Trzeci obszar to segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów, w którym docelowo Spółka widzi bardzo duży potencjał wzrostu. Rosnące znaczenie posiadania zdywersyfikowanego portfela złóż surowców oraz zdobyte przez GK PGNiG kompetencje i doświadczenie w segmencie „upstream” czynią ten obszar kluczową dźwignią dalszego rozwoju Grupy.

Głównym celem PGNiG jest utrzymanie stabilnego wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju. Jednakże, aby stworzyć perspektywę dalszego istotnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, Spółka planuje aktywnie budować portfel zagranicznych aktywów poszukiwawczo – wydobywczych.

Ponadto PGNiG będzie kontynuować prace w celu potwierdzenia geologicznego i ekonomicznego potencjału złóż typu shale gas w Polsce na swoich najbardziej perspektywicznych koncesjach. Celem jest potwierdzenie wydobywalnych zasobów węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych oraz uzyskanie ekonomicznie opłacalnego wydobycia błękitnego paliwa w możliwie najkrótszym czasie.

4. Zbudowanie fundamentów wzrostu w całym łańcuchu wartości

Fundamentem gwarantującym wzrost będą działania w całym łańcuchu wartości zwiększające efektywność kosztową i organizacyjną Grupy w tym Program Poprawy Efektywności. Do działań tych należą m.in. racjonalizacja kosztów GK PGNiG konieczna ze względu na liberalizację rynku i zwiększającą się presję ze strony konkurencji oraz rozwój nowych obszarów działalności (upstream oraz infrastruktura). Kolejnym takim działaniem będzie skoncentrowanie się na segmentach kluczowych dla przyszłości firmy. Pozwoli to na zwiększenie możliwości finansowania nowych inwestycji oraz poprawi pozycję konkurencyjną Grupy na rynku.

Ponadto Spółka chce zintensyfikować działalność badawczo-rozwojową. PGNiG zakłada usprawnienie zarządzania procesami badawczo-rozwojowymi oraz innowacyjnością, pozyskanie strumienia środków na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych z funduszy UE oraz optymalizację portfela projektów innowacyjnych.

Podstawą dla wyznaczenia celów, które GK PGNiG przedstawia w strategii na lata 2014-2022 jest wieloletnie doświadczenie działalności w branży i posiadane kompetencje w każdym elemencie łańcucha wartości w sektorze. Dotychczasowe stabilne wyniki biznesowe i konserwatywna polityka finansowa pozwalają nam wytyczyć cele na miarę wyzwań stojących przed Grupą, związanych z liberalizacją rynku gazu, koniecznością dostosowania się do zmieniającego otoczenia biznesowego i regulacyjnego oraz koniecznością zmiany struktury portfela zakupu gazu. Będziemy zmieniać organizację w taki sposób, żeby sprostać tym wyzwaniom i utrzymać pozycję lidera w branży w Polsce. Chcemy również szukać wzrostu wartości Spółki w segmencie poszukiwania i wydobycia oraz w dystrybucji, w kraju i za granicą. Wierzymy, że poprzez budowę efektywnych i profesjonalnych zespołów oraz dzięki zdobytym przez lata kompetencjom Grupa osiągnie cele strategiczne. Planujemy przeznaczyć na inwestycje pomiędzy 40-50 mld zł w okresie 2014-2022 powiększając EBITDA do około 7 mld zł i budując mocne podstawy biznesowe na kolejne lata  - mówi Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Strategia GK PGNiG na lata 2014-2022 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą PGNiG SA 29 grudnia 2014 roku.

 

Źródło: www.pgnig.pl; Dorota Gajewska, Rzecznik Prasowy PGNiG SA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ