Partner serwisu
02 sierpnia 2016

Nowa wizja rozwoju Polski

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele. W najbliższych miesiącach od będą się szerokie konsultacje społeczne, a w październiku planowane jest przyjęcie ostatecznej wersji Strategii przez rząd.
 

Nowa wizja rozwoju Polski

Zmiana podejścia do rozwoju kraju


W ostatnich 10 latach Polska na tle UE – rozwijała się w relatywnie szybkim tempie. Jednakże, na skutek niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, a także z uwagi na wyczerpywanie się prostych rezerw wzrostu,
takich jak tania siła robocza, fundusze zewnętrzne, w tym z UE, przy braku nowych czynników napędowych,
wzrost gospodarczy w ostatnich latach spowolnił. Jego średnie roczne tempo obniżyło się z 5,2 proc. (w okresie
2004-2008) do 2,9 proc. (w latach 2009-2014). Na osłabienie tempa rozwoju gospodarczego wpływ mają także negatywne trendy demograficzne, niższe tempo wzrostu produktywności pracy oraz najniższa w regionie stopa
inwestycji (w 2014 r. była ona o 3 p.p. niższa niż w 2008 r.). Przedstawiony trend prowadzi do tzw. pułapki średniego rozwoju. Ta niekorzystna sytuacja gospodarcza utrzyma się i zintensyfikuje, jeśli w polityce gospodarczej państwa nie zajdą istotne zmiany.


Polska potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą naszą gospodarkę na wyższy poziom
rozwoju, co będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność. Strategia przedstawia nowy model rozwoju – rozwój odpowiedzialny czyli taki, który zapewnia korzyści z rozwoju dla
wszystkich grup społecznych i w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania
szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. Odpowiedzialny rozwój to wzrost
gospodarczy wykorzystujący takie walory jak przedsiębiorczość, pracowitość, zasoby i umiejętności Polaków.

Cel główny

Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym to cel główny Strategii. Ma on zostać osiągnięty za pomocą trzech celów szczegółowych, obejmujących pięć filarów rozwoju polskiej gospodarki, tj. reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz rozwój społeczny i regionalny.

 

Energetyka

Rozwój nowoczesnego przemysłu

Podstawowe działania będą koncentrowały się na tworzeniu warunków dla powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Wspierać je będą rozwój i szersze wykorzystanie nowych przełomowych produktów i technologii. Działania o charakterze horyzontalnym uzupełnione będą poprzez działania skierowane do konkretnych branż/technologii.


Działania

  • Wsparcie organizacyjno-finansowe projektów badawczych i biznesowych realizowanychprzez krajowe podmioty gospodarcze w ramach krajowych klastrów kluczowych, platform, porozumień, itp.
  • Wsparcie tworzenia nowych produktów i usług wysoko zaawansowanych technologicznie, w szczególności w obszarze teleinformatyki, jako podstawy modernizacji i przyspieszenia wzrostu pozostałych gałęzi przemysłu
  • Opracowanie nowego systemu wsparcia aktywności przedsiębiorców i jednostek naukowych na arenie międzynarodowej
  • Kompleksowe wsparcie BIZ klastrujących i sieciujących działalność przedsiębiorstw
  • Wsparcie inwestycji zmniejszających energochłonność i poprawiających efektywność energetyczną przemysłu
  • Wsparcie inwestycji obniżających emisyjność przemysłu
  • Zmiany w systemie zarządzania podmiotami Skarbu Państwa - określenie potencjalnych obszarów konsolidacyjnych, wypracowanie koncepcji, trybu i warunków dokonania konsolidacji podmiotów z udziałem Skarbu Państwa w celu utworzenia silnych grup kapitałowych zdolnych do konkurowania z podmiotami zagranicznymi; wprowadzenie
  • nowego systemu zarządzania mieniem Skarbu Państwa (w tym m.in. utworzenie wyspecjalizowanej grupy kapitałowej/agencji rządowej zarządzająca wybranymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa) nastawionego na wzrost wartości spółek oraz wspieranie realnych synergii między spółkami z udziałem Skarbu Państwa
  • Przygotowanie i wdrażanie projektów flagowych, wokół których będą skoncentrowane działania legislacyjne, organizacyjne i finansowe

Więcej na stronie MRŹródło:MR

Fot. 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ