Partner serwisu
28 listopada 2018

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za III kwartał 2018 roku

Kategoria: Aktualności

W trzecim kwartale 2018 roku Grupa RAFAKO wypracowała blisko 260 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym 22,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 7,8 mln zł zysku operacyjnego oraz ponad 7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za III kwartał 2018 roku

Ponad 45-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie (tj. 118 mln zł) stanowiły przychody spółki celowej odpowiedzialnej za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. 50% sprzedaży wygenerowana została przez podmiot dominujący – spółkę RAFAKO. Za pozostałe blisko 5% sprzedaży odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (3Q2017), jak również w porównaniu do ubiegłego kwartału br. (2Q2018), Grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 43% i 21%. Wynika to przede wszystkim:

  • ze stopnia zaawansowania prac na Projekcie Jaworzno, co z zgodne z przyjętym harmonogramem tego kontraktu,
  • oraz niższym poziomem sprzedaży spółki RAFAKO w porównaniu do zaplanowanej, co jest związane z przesunięciem prac na dwóch zagranicznych kontraktach dotyczących budowy bloków energetycznych, tj. na kontrakcie Lombok oraz kontrakcie Wilno (przy czym zaznaczyć należy, że przesunięcia w harmonogramie prac nie były zależne od Spółki).

Na zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 22,7 mln zł w omawianym okresie:

  • istotny negatywy wpływ miało obniżenie marży na kontrakcie dotyczącym dostawy i montażu instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Enea Wytwarzanie o wartości 289 mln zł, co nastąpiło w związku z zawartym porozumieniem oraz koniecznością zlecenia dodatkowych prac (wpływ na wynik 3Q - minus 8,4 mln zł);
  • istotny pozytywy wpływ miało rozwiązanie rezerwy na karę na kontrakcie dotyczącym dostawy elementów kotła fluidalnego o wartości 6,5 mln euro, co mogło nastąpić w związku z uzgodnieniem porozumienia z Zamawiającym (wpływ na wynik 3Q – plus 6,4 mln zł).

W trzecim kwartale bieżącego roku Grupie RAFAKO udaje się utrzymać trend spadkowy kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły odpowiednio 5,7 mln zł i 12,2 mln zł (w sumie blisko 18 mln zł). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty sprzedaży i ogólnego zarządu spadły aż o 23%, z kwoty 23,4 mln zł w 3Q2017 do ok. 18 mln zł w 3Q2018. W porównaniu do ubiegłego kwartału br. koszty te spadły natomiast o blisko 5%.

Na zysk operacyjny w kwocie 7,8 mln zł, oprócz kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu omawianych powyżej, wpływ miała pozostała działalność operacyjna, której saldo wyniosło ponad 3 mln zł (główną pozycją pozostałych przychodów operacyjnych w okresie 3Q 2018 było rozwiązanie rezerwy na przedawnione roszczenie sporne w kwocie blisko 2,6 mln zł). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 3Q 2018, po uwzględnieniu podatku dochodowego, wyniósł ponad 7 mln zł.

Szczegółowe podsumowanie w załączeniu:

Podsumowanie III kwartału 2018 roku w Grupie RAFAKO

***

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.

źródło: rafako.com.pl
fot. 1
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ