Partner serwisu
21 lutego 2017

Klucz Sukcesu dla prof. Marka Ściążko

Kategoria: XII Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie

Klucz Sukcesu to wyróżnienie, które redakcja „Energetyki Cieplnej i Zawodowej” przyznaje osobom i instytucjom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki. Podczas XII Konferencji Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie statuetkę za wkład w rozwój polskiej energetyki otrzymał prof. Marek Ściążko.

Klucz Sukcesu dla prof. Marka Ściążko

Sylwetkę laureata zaprezentował prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej i Polskiej Akademii Nauk. Statuetkę wręczył Adam Grzeszczuk, prezes zarządu BMP.

 

LAUDACJA

Redakcja Magazynu ENERGETYKA CIEPLNA I ZAWODOWA przyznała Klucz do Sukcesu prof. dr. hab. inż. Markowi Ściążko za twórczy wkład w rozwój niskoemisyjnych technologii energetycznych obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie uzyskiwania niskoemisyjnych paliw. Ważnym jest przy tym zwrócenie uwagi na aktywność Profesora w organizacji życia naukowego i w sformułowaniu istotnych zadań badawczych wspomagających rozwój technologii energetycznych.

Dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw. urodził się 10 marca 1951 roku w Zakopanem. W 1975 r. ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śl. w Gliwicach, na którym w 1983 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w AGH w 2011 roku. Od 1975 r. prof. Marek Ściążko pracuje w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W latach 1991-2013 był dyrektorem tego Instytutu. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku sekretarza naukowego. Po uzyskaniu habilitacji podejmuje także zatrudnienie na stanowisku profesora w AGH w Krakowie, gdzie obecnie pełni funkcję Koordynatora Zakupów Aparatury Naukowo-Badawczej dla Centrum Energetyki.

Działalność badawcza prof. Marka Ściążko koncentruje się głównie wokół wybranych zagadnień energetyki i koksownictwa, a ściślej rzecz biorąc – dotyczy technologii chemicznej i energetycznej, inżynierii procesowej, ekonomiki i efektywności ekologicznej przetwórstwa paliw stałych – węgla i biomasy.

Pracując już w Instytucie Profesor M. Ściążko pogłębiał swą wiedzę, umiejętności i kompetencje menadżerskie we współpracy nie tylko z krajowymi instytucjami naukowymi, ale także z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. W 1985 r. odbył miesięczny staż naukowy w Uniwersytecie w Hannowerze (Niemcy), a w 1992 r., wygrywając międzynarodowy konkurs, odbył szkolenie menadżerskie w Uniwersytecie Północnej Dakoty (USA) w zakresie ekonomiki utylizacji niskojakościowych węgli. Ważnym etapem pracy naukowej Profesora był roczny staż w Pittsburgh Energy Technology Center (USA), w czasie którego zapoznał się z głównymi technologiami przetwórstwa węgla opracowywanymi w programie Clean Coal Technology, w tym z technologią ciśnieniowego zgazowania węgla – Synthane. W związku z potrzebą stworzenia podstaw aerodynamicznych procesu opracował koncepcję badań aerodynamiki złoża fluidalnego pracującego pod ciśnieniem.

Bogaty dorobek naukowy i przemysłowy Pana Profesora Marka Ściążko obejmuje m.in. autorstwo lub współautorstwo ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 30 monografii i 56 patentów. Wyniki swojej pracy przedstawiał także na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych, ważnych dla reprezentowanej przez siebie dyscyplin naukowych

Niepodobna wymienić wszystkich obszarów aktywności organizacyjnej Kandydata. Jest jednym z nielicznych badaczy aktywnie uczestniczących w wielu polskich i europejskich organizacjach naukowych i przemysłowych decydujących o kierunkach rozwoju energetyki oraz rozstrzygających ważne kwestie zwiększenia udziału polskiej nauki w europejskich programach badawczych. I tak między innymi prof. Marek Ściążko aktywnie uczestniczy w kreowaniu polityki energetycznej w kraju jako członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, Komitetu Termodynamiki i Spalania, Komisji Energetyki Oddziału PAN w Katowicach, Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia SA (2008-2015), RN PGE (2015-2016). W latach 2001-2003 był przewodniczącym Europejskiego Komitetu Koksowniczego, a obecnie jest jego członkiem. Od 2002 r. jest członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego, a także członkiem Komitetu Współpracy Nauki i Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej. Do 2011 r. pełnił również funkcję prezesa Oddziału Karbochemii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera aktywnie różne organizacje i zrzeszenia działające na rzecz rozwoju nauki polskiej poprzez członkostwo w Polskiej Izbie Biomasy, Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Radzie Społecznej Politechniki Śląskiej, a także udział w Komitetach Organizacyjnych i Naukowych oraz Radach Programowych konferencji naukowo-technicznych w kraju i za granicą. Jest stałym członkiem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Pittsburgh Coal Conference, USA. Współpracuje również z agendami Komisji Europejskiej w zakresie programów energetycznych (Advisory Group for Energy – DG Research, Coal Advisory Group – Fundusz Węgla i Stali, Europejska Platforma Technologiczna „Zero Emisyjna Energetyka”).

Za wybitne osiągnięcia naukowe i przemysłowe Profesor Ściążko był wielokrotnie wyróżniany zarówno odznaczeniami państwowymi, jak i medalami i odznakami resortowymi, w tym:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 2005 r.
  • Złotą Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, 1998
  • Nagrodami Rektora Politechniki Śląskiej i Warszawskiej za osiągnięcia badawcze
  • Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego, 1988 r.
  • Odznaką Zasłużony dla Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A., 2008 r.
  • Medalami im. Stanisława Ochęduszki, Medalem im. Stanisława Staszica i Tadeusza Hoblera.
  • Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji za profesjonalne zarządzenie Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz działania mające na celu kreowanie innowacji technologicznych przyznanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, 2012 r.
  • Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Energetyki, 2013 r.
  • Nagrodą PERŁA INNOWACJI – PROGRESS 2013 w kategorii Wynalazca – przyznaną przez magazyn ekonomiczny Polish Market oraz Radę Główną Instytutów Badawczych, 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam pełne przekonanie, że dzisiejsze wyróżnienie trafia do osoby całkowicie na nie zasługującej.

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ