Partner serwisu
08 kwietnia 2015

Perspektywy rozwoju sektora ciepłowniczego w świetle dyrektyw UE

Kategoria: XXII Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Podczas Wiosennego Spotkania Ciepłowników referat na temat wpływu dyrektyw UE na działania w ciepłownictwie wygłosi przedstawiciel firmy Energoprojekt Katowice SA. 

Perspektywy rozwoju sektora ciepłowniczego w świetle dyrektyw UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), jako pierwszy dokument porusza problem obiektów energetycznego spalania o mocy 1 – 50 MW i zobowiązuje do stworzenia kolejnych przepisów w tym zakresie. Dokumentem, który ma ujednolicić przepisy odnośnie emisji z źródeł średniej mocy jest projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania, nazywany Dyrektywą MCP.

Emisja z obiektów dużego i średniego spalania paliw

Sektor wytwarzania energii od wielu lat zmaga się z problemem ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych. Restrykcyjne standardy emisyjne spowodowały obniżenie emisji na przestrzeni lat. W przypadku sektora komunalno-bytowego, do którego zaliczają się ciepłownie lokalne oraz indywidualne paleniska, emisje zanieczyszczeń wzrastały. Osiągnięcie celów UE w zakresie czystego powietrza wymaga ograniczenia emisji z średnich i małych źródeł spalania paliw.

RYS. 1 Zmiany emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych z sektora wytwarzania energii (LCP) i sektora komunalno-mieszkaniowego (MCP) na przestrzeni lat (źródło:KOBiZE)

 

Dyrektywa CAFE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy nazywana Dyrektywą CAFE ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, których standardy przekraczane są na terenie UE. Do zanieczyszczeń tych należą między innymi pyły. Dyrektywa wprowadza podział terytorium poszczególnych krajów na sektory, w których dokonywana jest ocena stanu powietrza.

RYS. 2 Ocena jakości powietrza w Polsce z uwagi na PM10 (źródło GIOS)

Dyrektywa MCP

Projekt dyrektywy MCP wprowadza standardy emisyjne SO2, NOx oraz pyłów dla nowych, jak i istniejących źródeł o mocy 1 – 50 MW.

 RYS. 3 Porównanie emisji dla standardów obowiązujących oraz standardów wynikających z dyrektywy MCP dla nowego kotła WR-25 spalającego węgiel kamienny

Zgodnie z zapisami projektu dyrektywy MCP we wszystkich strefach (określonych według Dyrektywy CAFE), w których nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych wartości jakości powietrza może być koniecznym przestrzeganie rygorystycznych standardów emisyjnych. Analiza nowego kotła WR-25 spalającego węgiel (76,6% udziału w produkcji ciepła w 2013 r.) pozwala stwierdzić, iż w celu spełnienia wymogów MCP powinno instalować się urządzenia oczyszczające gazy spalinowe. Obniżenie emisji SObędzie mogło zostać osiągnięte przy zastosowaniu metod suchych. Spełnienie norm dla NOx będzie realne poprzez zastosowanie metod pierwotnych (standard normalny) lub wtórnych (standard rygorystyczny). Obniżenie obecnego poziomu emisji pyłów, do poziomu wyznaczonego przez MCP okazuje się możliwe przez zastosowanie wysokosprawnych metod odpylania np. filtrów tkaninowych. Analogiczna analiza dla istniejącego kotła WR-25 wykazała możliwość zastosowania metody półsuchej odsiarczania, metody SCR w celu odazotowania oraz filtra tkaninowego, jako odpylacza spalin.

W przypadku pyłów zdecydowana większość stref nie spełniła wymogów i zakwalifikowana była, jako strefa klasy C. Stan jakości powietrza w danej strefie może mieć znaczny wpływ na przyszłe działania podejmowane w ciepłownictwie, wynikające z zapisów projektu dyrektywy MCP.

System handlu emisjami

Jeśli moc źródła w paliwie nie przekroczy 20 MW, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienie i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, źródło zostanie wyłączone z handlu emisjami do gazów cieplarnianych. Podobnie źródła ciepła spalające paliwo z odpadów są wyłączone z handlu emisjami do gazów cieplarnianych. Bezpłatne uprawnienia mogą otrzymać źródła ciepła o wysokiej sprawności określonej w Dyrektywie 2012/27/UE. W 2027 roku bezpłatne uprawnienia zostaną jednak zlikwidowane.

Podsumowanie

Unia Europejska stworzyła dyrektywy ujednolicające przepisy w zakresie źródeł ciepła o mocy 1 – 50 MW. Większość istniejących źródeł ciepła może ulec wyłączeniu do 2025 r. z uwagi na standardy emisyjne projektu dyrektywy MCP. W celu spełniania tych standardów nowe źródła ciepła powinny zostać wyposażone w instalacje odsiarczania, odazotowania oraz odpylania spalin. Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się kotły fluidalne, dla których obniżenie emisji gazów jest mniej kłopotliwe. Obniżenie emisji pyłów w większości nowych źródeł ciepła może wymagać zastosowania filtrów tkaninowych. Prawdopodobnie moc nowych źródeł ciepła w wielu przypadkach nie przekroczy 20 MW z uwagi na zapisy dyrektyw 2003/87/WE i 2012/27/UE. Zalecane jest zwiększenie ilości ciepła wytwarzanego w wysokosprawnej kogeneracji, co wynika z aktualnego kierunku rozwoju UE. Na znaczeniu mogą także zyskać źródła ciepła spalające odpady. Prawdopodobnie najbliższe lata przyniosą dynamiczny rozwój w sektorze ciepłownictwa.

Źródło: Energoprojekt Katowice S.A.

fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ