Partner serwisu
10 marca 2016

TAURON: Stabilna EBITDA, wynik netto pod wpływem odpisów aktualizujących i rezerw

Kategoria: Aktualności

Skonsolidowana strata netto, będąca konsekwencją ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy oraz rezerw, wyniosła 1,8 mld zł.

TAURON: Stabilna EBITDA, wynik netto pod wpływem odpisów aktualizujących i rezerw

– EBITDA za 2015 r. okazała się zbliżona do oczekiwań rynku. Wynikom sprzyjały dobre dane makro oraz rosnący popyt na energię, co znalazło odzwierciedlenie w wyższych wolumenach wytwarzania i dystrybucji energii. Korzystaliśmy również z trafnej strategii handlowej w zakresie sprzedaży energii przez segment Wytwarzanie. Ponieważ perspektywy na rok 2016 i kolejne lata stanowią duże wyzwanie dla całej branży, musimy szybko podjąć działania dostosowawcze –rozpoczynamy realizację nowego, trzyletniego programu poprawy efektywności o wartości 1,3 mld zł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

– Wynik EBITDA Grupy TAURON uzyskany w 2015 r. jest nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2014. Niestety, Grupa zanotowała stratę netto wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wytwórczych. Niekorzystna dla wytwórców energii sytuacja rynkowa spowodowała konieczność skorygowania wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Nie ulega wątpliwości, że to czynniki rynkowe i regulacyjne będą stanowiły o długoterminowych perspektywach dla wytwarzania energii elektrycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Dane operacyjne

W 2015 r. Grupa TAURON wyprodukowała 4,9 mln ton węgla handlowego, a sprzedała 5,1 mln ton. Spadek produkcji w porównaniu do ubiegłego roku to w głównej mierze efekt trudniejszych warunków górniczo-geologicznych w kopalniach Grupy. Wyższy wolumen sprzedaży węgla w relacji do wolumenu produkcji wynika ze zbycia zapasów.

Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2 proc. dzięki korzystnej sytuacji na rynku, wynikającej z rosnącego zapotrzebowania na energię i wyższego obciążenia bloków opalanych węglem kamiennym. Wzrost wolumenu wytworzonej energii przez jednostki wytwórcze Grupy znacząco przekroczył ogólnokrajową średnią wynoszącą 3,3 proc. Niesprzyjające warunki hydrologiczne spowodowały obniżenie produkcji energii z hydroelektrowni, z kolei utrzymujące się niskie ceny zielonych certyfikatów przyczyniły się do niskiej opłacalności produkcji energii z biomasy. Czynniki te przełożyły się na 11 proc. spadek produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dobra koniunktura gospodarcza i wzrost produkcji przemysłowej pozytywnie wpłynęły na zwiększenie popytu na energię wśród klientów Grupy TAURON. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł rok do roku o 2,7 proc. – do rekordowego poziomu 49,2 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Grupy powiększyła się o 40 tysięcy.

Przychody ze sprzedaży

W minionym roku Grupa TAURON wypracowała prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego w 2014 r. Spadek przychodów, związany z wydzieleniem w grudniu 2014 r. ze struktury Grupy TAURON Zakładu Wytwarzania Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazaniem ich do TAMEH Polska, został zrekompensowany wyższymi przychodami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 8,3 proc.), Dystrybucja (wzrost o 6,2 proc.) i Sprzedaż (wzrost o 4,6 proc.).

EBITDA

EBITDA Grupy uzyskana w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co jest wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z 2014 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (67 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 11 proc. łącznej EBITDA Grupy.

EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła w porównaniu do roku 2014 o ponad 9 proc., wskutek rosnących wolumenów dystrybuowanej energii i wyższej o 4 proc. średniej stawce sprzedaży usługi dystrybucyjnej. EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa rok do roku o prawie 5 proc., do czego przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty związane z tworzeniem rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2, niższe przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz wydzielenie ZW Nowa do TAMEH Polska.

Poprawa zyskowności w segmencie Dystrybucja skompensowała spadek EBITDA w segmencie Wydobycie wynikający z trudnej sytuacji w górnictwie, niższych cen sprzedanego węgla oraz wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych.

 

Odpisy aktualizujące, rezerwy i zysk netto

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów w obszarze Wytwarzanie obejmującym produkcję energii elektrycznej i ciepła, w rezultacie których w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej TAURON ujęto odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie o łącznej wartości ok. 3,6 mld zł. Odpisy dotyczyły bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym TAURON Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach TAURON Wytwarzanie S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Konieczność dokonania odpisów wynikała przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się, niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej, sytuacji rynkowej.

Ponadto, w związku z odstąpieniem przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. od kontraktu z generalnym wykonawcą bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli (projekt realizowany wspólnie z PGNiG), w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym utworzono rezerwy na umowy związane z tym projektem w łącznej kwocie ok. 183 mln zł.

W związku z ujęciem odpisów aktualizacyjnych i rezerw strata netto Grupy TAURON w 2015 r. wyniosła 1,8 mld zł, a strata netto TAURON Polska Energia S.A. (spółka holdingowa) ok. 3,5 mld zł.

Inwestycje

W 2015 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły niemal 4,2 mld zł, co oznacza wzrost o 35 proc. w stosunku do 2014 r. Większość capexu była przeznaczona na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie nowych odbiorców oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w 2019 r. i będzie produkował ok. 6 TWh energii elektrycznej rocznie. W 2015 r. zakończono również prace modernizacyjne (budowa instalacji odazotowania spalin) prowadzone na blokach klasy 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz oddano do eksploatacji 18 MW mocy wiatrowych (II etap farmy wiatrowej Marszewo).

– Obecnie Zarząd koncentruje się na aktualizacji strategii korporacyjnej, w której na nowo zdefiniujemy cele strategiczne tak, aby jak najlepiej dostosować je do zmiennego otoczenia. Dokładnie weryfikujemy wszystkie prowadzone i planowane projekty inwestycyjne. Musimy znaleźć optymalną ścieżkę rozwoju, która wpisze się w strategię energetyczną Polski, ale przede wszystkim przyniesie korzyści dla spółki i jej akcjonariuszy. Planujemy również wprowadzenie nowego modelu zarządzania grupą kapitałową, dopasowanego do zaktualizowanej strategii. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie sposobu zarządzania, co zredukuje koszty zarządu i poprawi efektywność całej organizacji – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zadłużenie i finansowanie

W listopadzie 2015 r. TAURON podpisał z konsorcjum banków umowę, na mocy której ustanowiono program emisji obligacji, z gwarantowanym objęciem przez banki, na łączną kwotę 6,27 mld zł. Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym, co potwierdza wiarygodność finansową Grupy.

Nowy program emisji obligacji zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu w wysokości 3 mld zł zapadającego pod koniec 2016 r. Co istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x.

- Priorytetem dla Grupy będzie utrzymanie zdrowego bilansu, obecnego ratingu i przepływów pieniężnych wystarczających do realizacji zweryfikowanego programu inwestycyjnego Grupy. Przypomnę, że decyzje dotyczące poszczególnych projektów inwestycyjnych zapadały kilka lat temu, przy znacznie wyższych niż dzisiaj cenach energii i mniejszym udziale źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Obecnie, z uwagi na utrzymujący się od trzech lat niski poziom cen energii, konieczna jest analiza efektywności poszczególnych projektów, jak również wprowadzenie mechanizmów wsparcia źródeł konwencjonalnych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Na koniec grudnia 2015 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,2x.

Więcej TAURON

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ