Partner serwisu
29 marca 2017

Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską

Kategoria: Aktualności

Choć efektywność energetyczna Polski rosła w ostatnich latach dwa razy szybciej niż w całej Unii Europejskiej, to polska gospodarka wciąż jest o 13 proc. bardziej energochłonna od europejskiej średniej. Coraz mocniej wybrzmiewa też temat konieczności zwiększenia elastyczności systemu energetycznego, aby poprawić jego bezpieczeństwo oraz efektywność ekonomiczną.

Elastyczność w energetyce – wyzwania stojące przed Polską

Temu szerokiemu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Flex-E - Elastyczność w energetyce”, zorganizowana 28 marca 2017 r. przez Forum Energii. Jak podkreślali uczestnicy, poprawa elastyczności w energetyce jest jednym z priorytetów – szczególnie ze względu na konieczność rozwiązania problemu brakujących mocy (efektu m.in. planowanych wyłączeń najstarszych elektrowni konwencjonalnych), ale i coraz większego udziału odnawialnych źródeł energii. Ważne jest całościowe spojrzenie na elastyczność: począwszy od źródeł wytwórczych, poprzez sieci przesyłowe i dystrybucyjne oraz rynek energii, a na odbiorcach energii kończąc. Taką analizę przedstawiła Izabela Kielichowska z międzynarodowej firmy doradczej Ecofys. W prezentacji „Europejska mapa drogowa elastyczności - porównanie wybranych krajów”, zrealizowanej we współpracy z European Copper Institute, omówiła to zagadnienie z punktu widzenia m.in. Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Belgii i Polski.

Potencjał i zagrożenia

Mapa drogowa elastyczności podsumowuje 14 najważniejszych wskaźników zgrupowanych w pięciu kategoriach: dostaw energii, zapotrzebowania na nią, magazynowania, sieci oraz rynków. Wszystkie czynniki zostały ocenione w skali od 1 (niski poziom przygotowania) do 5 (wysoki poziom). Ocena na poziomie 2-3 punktów jest sygnałem, że podjęto dobre kroki w kierunku wdrażania wysoko rozwiniętego systemu OZE. Niższa punktacja wskazuje na utracone szanse w tematyce elastyczności w energetyce i powinna być analizowana w połączeniu z pozostałymi kategoriami oraz bieżącą mapą drogową energii dla danego kraju. Dane w Polsce zbierał Instytut Energetyki Odnawialnej, Ecofys oraz Europejski Instytut Miedzi.

Polska mierzy się obecnie z dużymi wyzwaniami związanymi zarówno z zapewnieniem stabilnych dostaw energii, jak i z koniecznością głębokiej modernizacji systemu energetycznego. Jego słabość (m.in. bazowanie na starzejących się elektrowniach konwencjonalnych, spory odsetek ponad 30-letnich sieci elektroenergetycznych) oraz brak w ostatniej dekadzie znaczących – oprócz energetyki wiatrowej – inwestycji w nowe źródła energii odbija się we wskaźnikach polskiej mapy drogowej elastyczności. Jak pokazuje powyższa tabela, wskaźniki mieszczą się w przedziale 1,1 – 1,9 punktu, w granicach punktów krytycznych. Najważniejsze wyzwania to:

Podsumowanie

Polski system energetyczny wciąż opiera się w dużej mierze na energetyce konwencjonalnej i węglu, w tym na starzejących się elektrowniach. Coraz pilniejszym problemem do rozwiązania jest kwestia zapewnienia jego bezpieczeństwa, sprostania kwestii brakujących mocy. Jednocześnie te wyzwania mogą być również szansą - okazją do zrobienia poważnego kroku w stronę elastycznych dostaw energii pochodzącej z niskoemisyjnych technologii. W latach 2005-2015 dzięki funkcjonowaniu systemu tzw. zielonych certyfikatów udział OZE wzrósł z poziomu 2,7 proc. do 12,4 proc. Polska poczyniła duże postępy zwłaszcza w rozwoju energetyki wiatrowej – ma ona 40 proc. udziału w miksie energetycznym OZE (przewidywane osiągnięcie do 16 GW mocy do 2030 roku) i wyprzedza współspalanie biomasy (33,5 proc.), pozostałe źródła biomasy (16,6 proc.), energetykę wodną (6,7 proc.) oraz biogaz (3 proc.). Fotowoltaika działa natomiast w minimalnym zakresie, dostarczając jedynie 50 MW mocy i stanowiąc 0,2 proc. udziału w miksie energetycznym OZE.

Z drugiej strony zmiany w polskiej polityce energetycznej (np. zastąpienie certyfikatów przez aukcje, nowe regulacje odnośnie energetyki wiatrowej) mogą znacząco utrudniać realizację unijnych założeń co do udziału OZE w całościowej konsumpcji energii.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ