Partner serwisu
21 marca 2019

Wzrost przychodów i produkcji energii elektrycznej – Grupa Enea podsumowuje wyniki za 2018 r.

Kategoria: Aktualności

Grupa Enea w 2018 r. osiągnęła wzrost kluczowych wyników operacyjnych w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej, sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz detalicznej sprzedaży energii i paliwa gazowego. W wymagającym otoczeniu rynkowym Grupa zanotowała wyższe przychody w wysokości 12 673 mln zł (wzrost o 11,1% r/r) i kontynuowała inwestycje w całym łańcuchu wartości. Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą w 2016 r. Strategię Rozwoju. Dzięki zakończonym sukcesem inwestycjom, w latach 2016-2018 emisja CO2 na 1 MWh wytworzonej w Grupie Enea energii została obniżona o ponad 7%. Równolegle Enea wyprodukowała o 11% więcej energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z poprzednim okresem.

Wzrost przychodów i produkcji energii elektrycznej – Grupa Enea podsumowuje wyniki za 2018 r.

Rok 2018 w ujęciu biznesowym i rynkowym przyniósł energetyce szereg nowych, często strategicznych wyzwań. W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. wzrost przychodów ze sprzedaży netto o 11,1%, które na koniec omawianego okresu wyniosły łącznie 12 673 mln zł. Zysk netto Grupy wyniósł 719 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – 686,7 mln zł. Grupa wypracowała 2 348 mln zł EBITDA, a wskaźnik dług netto/EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,4. Grupa w 2018 r. przeznaczyła 2 307 mln zł na inwestycje, w tym 173 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.

Najwyższa EBITDA wynosząca 1 111 mln zł została zrealizowana w obszarze dystrybucji, co oznacza wzrost o 3,5% r/r. Wynik ten wsparty był wzrostem wolumenu sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym, który ukształtował się na poziomie 19,9 TWh (zmiana 3,2% r/r). Największy wzrost EBITDA nastąpił w obszarze wytwarzania, który wypracował 869 mln zł (wzrost o 18,1% r/r). Grupa Enea zwiększyła produkcję energii elektrycznej do poziomu 26,5 TWh, o 26,4% r/r. Było to możliwe między innymi dzięki pracy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. B11 przyczynił się też do rekordu produkcji energii w całej 50-letniej historii zakładu, który odnotowano w lipcu.

Grupa Enea widzi potencjał do dalszego wzrostu produkcji energii elektrycznej. W omawianym okresie na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki – lepsza dyspozycyjność Elektrowni Połaniec oraz poprawiające się z kwartału na kwartał wykorzystanie potencjału bloku nr 11, przy postojach modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w Elektrowni Kozienice, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT.

Grupa Enea zwiększyła o 11% produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To rekordowy, pod względem wolumenu, wynik w dotychczasowej historii Grupy. Produkcja z OZE wyniosła 2 025 GWh.   

W ubiegłym roku Grupa zwiększyła sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym do 21,5 TWh, tj. o ponad 13,4%, głównie za sprawą sprzedaży odbiorcom biznesowym, w tym segmencie wzrost wolumenu sprzedaży wyniósł ponad 18%. Na wyniki finansowe obszaru obrotu wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne. Na rynku detalicznym były to wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony). Z kolei na rynku hurtowym do spadku EBITDA segmentu obrotu przyczynił się wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, które w 2018 r. osiągnęły rekordowy poziom i w sposób istotny wpłynęły na wycenę wcześniej zawartych kontraktów.

W 2018 r. zakończył się ważny proces wewnętrznych zmian w Grupie Enea. W segmencie ciepło nastąpiło połączenie Enei Ciepło z Elektrociepłownią Białystok, co zoptymalizowało produkcję i dystrybucję ciepła pod jedną, rozpoznawalną marką. Stolica Podlasia to ważny punkt na mapie działalności Grupy Enea. Dzięki umocnieniu obecności Enei na tym rynku, Grupa zyskała nowe możliwości działania. W omawianym okresie sprzedaż ciepła w Grupie wzrosła o 7,4% r/r.

Skonsolidowane przychody LW Bogdanka w 2018 r. wyniosły 1 756,7 mln zł, EBITDA: 469,2 mln zł, zysk operacyjny: 62,0 mln zł, a zysk netto: 53,8 mln zł. W minionym roku Bogdanka wykonała ponad 37 km wyrobisk korytarzowych, wobec 30,7 km w 2017 r. (wzrost o 20% r/r), co było rekordowym wynikiem w historii spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych, związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, częściowo obciążyła jednak bieżące wyniki finansowe. Na uzyskane w 2018 r. wyniki wpływ miał także wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło to presję na osiągnięte przez spółkę marże. Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na 31.12.2017 r.

W całym 2018 r. Bogdanka utrzymała wysoki, 24,7%, udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 18,7%. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9 mln ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy na poziomie 8,9 mln ton. Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu czterech kwartałów 2018 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ