Partner serwisu
16 września 2021

Grupa TAURON: 11,9 mld zł przychodów i 2,9 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu 2021 r.

Kategoria: Aktualności

– Obecna i przyszła sytuacja Grupy TAURON determinowana jest przez coraz bardziej wymagające otoczenie rynkowe, które wymusza dokonywanie szybkich zmian strukturalnych w sektorze energetycznym. W tych okolicznościach planowane wydzielenie aktywów węglowych poza Grupę TAURON uwolni nasz potencjał inwestycyjny, ułatwi pozyskiwanie kapitału na transformację w kierunku odnawialnych źródeł energii oraz znacząco poprawi postrzeganie Grupy na rynku kapitałowym - mówi Artur Michałowski, p. o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. - Bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki oraz przygotowujemy się do tych zmian – dodaje Artur Michałowski.

Grupa TAURON: 11,9 mld zł przychodów i 2,9 mld zł EBITDA w pierwszym półroczu 2021 r.

- Przychody ze sprzedaży: wzrost o 16 proc. do 11,9 mld zł

- EBITDA: wzrost o 21 proc. do 2,9 mld zł. Marża EBITDA: 24,6 proc.

- Capex: 1,3 mld zł. Najwyższe nakłady: segment Dystrybucja (922 mln zł)

- Wskaźnik dług netto[1]/EBITDA: spadek do 2,06x, wobec 2,5x na koniec 2020 r.

 (wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2021 r.)

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe i operacyjne. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i EBITDA. Na podkreślenie zasługuje wysoki, 9-proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii, co wskazuje na mocne, popandemiczne odbicie koniunktury gospodarczej oraz istotne obniżenie wskaźnika długu netto do EBITDA – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe dane operacyjne

J.m.

I półrocze 2021 r.

I półrocze 2020 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2021 r.

II kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

26,76

24,60

9

12,97

11,35

14

Liczba klientów – Dystrybucja

tys.

5 741

5 693

1

5 741

5 693

1

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym:

TWh

7,73

5,87

32

3,51

2,66

32

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

TWh

0,89

1,00

(11)

0,40

0,42

(5)

 Produkcja z biomasy

TWh

0,22

0,24

(8)

0,08

0,13

(38)

Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych

TWh

0,66

0,75

(12)

0,32

0,29

10

Wytwarzanie ciepła

PJ

7,22

6,70

8

2,07

1,73

20

Sprzedaż energii elektrycznej

TWh

22,53

21,70

4

10,62

10,05

6

Produkcja węgla handlowego

mln ton

2,70

2,49

8

1,27

1,30

(3)

Sprzedaż węgla handlowego

mln ton

2,35

1,88

25

1,11

0,99

12

 

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON dostarczyła łącznie 26,76 TWh energii elektrycznej, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej (24,60 TWh). Segment Dystrybucja świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,74 mln odbiorców, a liczba klientów wzrosła w ciągu roku o 48 tysięcy.

Grupa TAURON w I półroczu 2021 r. wyprodukowała 7,7 TWh energii elektrycznej, tj. o 32 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 0,9 TWh pochodziło z OZE. Wzrost produkcji spowodowany był przede wszystkim pracą bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Produkcja energii elektrycznej w segmencie OZE wyniosła 0,66 TWh, tj. o 12 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,75 TWh), co wynikało z korzystniejszych warunków wietrznych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r. Produkcja z jednostek biomasowych wyniosła 0,22 TWh, tj. o 8 proc. mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku (0,24 TWh).

W I półroczu 2021 r. produkcja ciepła wzrosła do 7,22 PJ, tj. o 8 proc w porównaniu z I półroczem 2020 r., co było pochodną niższych temperatur i większego zapotrzebowania odbiorców.

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2021 r. wyniosła 2,7 mln ton i była o 8 proc. wyższa w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. W I półroczu 2021 r. zapotrzebowanie Segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone w 49 proc. węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy TAURON. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I półrocze 2021 r.

I półrocze 2020 r.

Zmiana (proc.)

II kwartał 2021 r.

II kwartał 2020 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży

11 866

10 187

16

5 422

4 719

15

EBIT

731

598

22

(482)

124

-

EBITDA

2 919

2 408

21

1 183

1 450

(18)

Marża EBITDA

24,6 proc.

23,6 proc.

1,0 p.p.

21,8 proc.

30,7 proc.

(8,9) p.p.

Zysk / (strata) netto

382

27

1 312

(469)

(134)

-

Marża zysku / (straty) netto

3,2 proc.

0,3 proc.

3,0 p.p.

(8,6 proc.)

(2,8 proc.)

(5,8) p.p.

Zysk / (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

356

28

1 168

(483)

(134)

-

 

W I półroczu 2021 r. Grupa TAURON wypracowała 11,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., na co wpłynęły przed wszystkim wyższy wolumen i wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej, przychody z rynku mocy i sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych.

W I półroczu 2021 r. EBITDA Grupy TAURON wyniosła ponad 2,9 mld zł i była wyższa o 21 proc. niż przed rokiem. Największy, wynoszący 52 proc. udział w EBITDA Grupy TAURON w I półroczu 2021 r. ma Segment Dystrybucja, który wypracował 1,5 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (35 proc.), który wypracował 1 mld zł EBITDA. Segment OZE odpowiadał za 6 proc. łącznej EBITDA Grupy (167 mln zł).

Osiągnięta w półroczu 2021 r. marża EBITDA wyniosła 24,6 proc. i była wyższa o 1,0 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2020 r., a marża zysku netto wyniosła 3,2 proc. i była wyższa o 3,0 p.p.

Na osiągnięty w I półroczu br. wynik brutto miało wpływ ujęcie odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów w ramach segmentu Wytwarzanie i Wydobycie w wysokości ponad 1,1 mld zł (brak wpływu na EBITDA).

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 356 mln zł w porównaniu do 28 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2020 r.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2021 r. wyniósł 2,06x i był niższy od raportowanego rok wcześniej (2,66x) oraz na koniec grudnia 2020 r. (2,5x).

Inwestycje

W I półroczu 2021 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,3 mld zł i były niższe o 29 proc. od poniesionych w I półroczu 2020 r., kiedy wyniosły 1,8 mld zł (bez inwestycji kapitałowych). Wynika to przede wszystkim ze spadku nakładów w Segmencie Wytwarzanie w związku z oddaniem do eksploatacji bloku w Jaworznie. Największe środki zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (922 mln zł) i były przeznaczone głównie na budowę nowych przyłączy (462 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (396 mln zł).

[1] Bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w wysokości ok. 2 mld zł

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ