Partner serwisu
02 czerwca 2014

Kropla w morzu potrzeb. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów

Kategoria: Elektroenergetyka

Do kompleksowej regulacji sektora energetyki i paliw jeszcze daleka droga. Normy unijne obligują nasz kraj do konkretnego działania, skutkiem czego do tej pory udało się wprowadzić kilka istotnych nowelizacji prawa energetycznego. Nowe przepisy przyjęte w ramach tzw. małego trójpaku energetycznego m.in. wzmacniają niezależność operatorów systemów oraz pozycję konsumentów. To wszystko jednak wciąż stanowczo za mało.

Kropla w morzu potrzeb. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów

Niezależność OSP wzmocniono m.in. poprzez wprowadzenie rozszerzonego katalogu zakazów powiązań personalnych (nowy ust. 1a w art. 9d ustawy Prawo energetyczne) polegających na tym, że ta sama osoba nie może bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu na przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem oraz bezpośrednio lub pośrednio wywierać taki wpływ na system przesyłowy. Zakaz ten dotyczy także jednoczesnego powoływania członków organów korporacyjnych lub pełnienia funkcji członków zarządu, członków rad nadzorczych, organów uprawnionych do reprezentacji OSP i innych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi. Wywieranie bezpośredniego lub pośredniego decydującego wpływu rozumiane jest w szczególności jako: wykonywanie prawa głosu, powoływanie członków organów korporacyjnych, a także posiadanie większościowego pakietu udziałów lub akcji. W tym kontekście istotną zmianę wprowadza również art. 1 pkt. 21 małego trójpaku energetycznego uzupełniający ustawę Prawo energetyczne o art. 12a, zgodnie z którym minister gospodarki wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego gazowego. Konsekwencją nowelizacji jest zatem przesunięcie nadzoru właścicielskiego nad OSP (OGP Gaz-System S.A.) z Ministerstwa Skarbu Państwa do Ministerstwa Gospodarki.

Nowelizacja wprowadziła również do ustawy Prawo energetyczne nowy art. 9h1, zgodnie z którym operatorem systemu przesyłowego lub połączonego będzie mogło zostać wyznaczone jedynie to przedsiębiorstwo, które uzyskało od Prezesa URE certyfi kat niezależności tj. dokument potwierdzający, że przedsiębiorstwo spełnia kryteria niezależnego operatora określone w art. 9d ustawy Prawo energetyczne, w szczególności pozostaje niezależne od działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu gazem ziemnym. Komisja Europejska będzie opiniowała przekazane jej stanowisko Prezesa URE w sprawie wydania certyfi katu w zakresie spełniania warunków i kryteriów niezależności. Tym samym Komisja Europejska uzyskała bezpośredni wpływ na procedurę wyznaczenia OSP.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ