Partner serwisu
13 listopada 2023

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnyc

Kategoria: Aktualności

9 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje oraz referencyjnyc

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia z art. 77 ust. 3 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436, 1597, 1681 i 1762, dalej: „ustawa”) i określa:

  1. Maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, wytworzona w instalacjach, o których w mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1-22 ustawy, zwanej „ceną referencyjną”;
  2. Okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu energii elektrycznej, o jakim mowa w art. 92 ust. 1 ustawy oraz okres prawa do pokrycia ujemnego salda zgodnie z art. 92 ust. 5 ustawy w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii z wyłączeniem instalacji wymienionych w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, przysługujących wytwórcom z art. 72 ust. 1 i obowiązujących wytwórców, którzy wygrają aukcję;
  3. Referencyjny wolumen sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii, złożonych z instalacji, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1-22 ustawy.

Ustalone poziomy cen referencyjnych służą zapewnieniu możliwości przeprowadzenia w 2023 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto stanowią one podstawę do wyliczenia tzw. stałych cen zakupu dla biogazowni, elektrowni wodnych oraz instalacji OZE wykorzystujących biomasę.

Zgodnie z art. 70e ustawy stałe ceny zakupu wynoszą odpowiednio:

  • 95% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW;
  •  90% odpowiedniej ceny referencyjnej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW.

W opublikowanym rozporządzeniu przewidziano wzrost cen referencyjnych dla wszystkich rodzajów instalacji w odniesieniu do ubiegłego roku. Związany jest on przede wszystkim z wyższymi kosztami inwestycyjnymi wytwarzania energii, na które złożyły się wzrost cen materiałów, towarów i usług oraz zwiększonymi kosztami operacyjnymi, w tym, w  przypadku niektórych instalacji OZE, kosztami substratów, jak również wysokimi kosztami finansowania inwestycji.

Określenie ceny referencyjnej odzwierciedlającej aktualną sytuację gospodarczą jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce przez elastyczne reagowanie na zmiany w kosztach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach OZE. Jest ona też ważnym sygnałem dla inwestorów pozwalającym na określenie, czy dany projekt inwestycyjny ma szansę na udział w aukcyjnym systemie wsparcia i realizację. Zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 42/2023 w sprawie harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w 2023 r. pierwsze z nich – dla instalacji biogazu składowiskowego, biogazu innego, biogazu z oczyszczalni, instalacji termicznego przekształcania odpadów, instalacji spalania biomasy lub układów hybrydowych o mocy poniżej 1 MW – planowane są już w 13 listopada. Pozostałe aukcje zostaną przeprowadzone do 22 listopada.

Z kolei okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy oraz okres prawa do pokrycia ujemnego salda z art. 92 ust. 5 ustawy w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące wytwórcom wymienionym w art. 72 ust. 1 ustawy i obowiązujący wytwórców, którzy w danym roku wygrają aukcję, został ustalony na 15 lat.

Nowością w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia wydanego w 2022 r. jest określenie referencyjnych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii, dla których cenę referencyjną wylicza się zgodnie ze wzorem określonym w art. 77 ust. 5a ustawy, przy wykorzystaniu wskazanych wolumenów. W ten sposób uwzględniono mieszany charakter źródeł wytwarzania, a więc możliwość wchodzenia w skład tej instalacji różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ