Partner serwisu

Ile energii elektrycznej z OZE?

Kategoria: Aktualności

lość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 13 937 928,422 MWh. Wynik ten potwierdza liczba świadectw pochodzenia wydanych przez Prezesa URE zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Ile energii elektrycznej z OZE?

Ilość wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w 2012 roku wynikająca z wydanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, ze względu na rodzaj źródła i według stanu na 30 maja 2013 r., wynosi:

Rodzaj źródła OZE

Ilość [MWh]

2012 r.

(1)

(2)

Elektrownie na biogaz 528 099,178
Elektrownie na biomasę 1 097 718,577
Elektrownie wytwarzające e.e.
z promieniowania słonecznego
1 136,802
Elektrownie wiatrowe 4 524 473,670
Elektrownie wodne 2 031 544,902
Współspalanie 5 754 955,293
Łącznie 13 937 928,422Wobec wyjątkowej sytuacji, spowodowanej wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), wprowadzającego nowe obowiązki dla jednostek spalających biomasę, Prezes URE w dalszym ciągu prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. – ok. 2,1 TWh. Ze względu na rodzaj toczących się spraw ilość  wytworzonej energii elektrycznej rozkłada się w sposób następujący:

Rodzaj sprawy

Ilość wytworzonej energii elektrycznej

 [MWh]

(1)

(2)

Wnioski, które nie zostały rozpatrzone 2 148 537,466
w tym wnioski dot. wyłącznie jednostek spalających biomasę 2 091 192,110Postępowania te zostaną zakończone po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na merytoryczne rozpatrzenie wniosków poprzez wydanie świadectwa pochodzenia, bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania świadectwa pochodzenia.

Do 30 maja 2013 r. Prezes URE wydał postanowienia o odmowie wydania świadectw pochodzenia na łączny wolumen wytworzonej energii elektrycznej w 2012 r. wynoszący ok. 0,4 TWh. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn odmowy znalazły się: niedochowanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. W większości przypadków przedsiębiorcy wnieśli zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


źródło: URE

fot. www.sxc.hu

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ