Partner serwisu
25 listopada 2019

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych

Kategoria: Aktualności

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych. O blisko 30% wzrosły przychody ze sprzedaży oraz EBITDA, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. Wypracowany zysk netto był wyższy o 60% i wyniósł 990 mln zł. Grupa wytworzyła ok. 19,9 TWh energii elektrycznej oraz sprzedała 15,1 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym oraz 14,8 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Plan inwestycyjny realizowany jest zgodnie z założeniami, a w ciągu trzech kwartałów przeznaczono 141 mln zł na inwestycje związane ściśle z ochroną środowiska. W tym czasie wzrosła również o 11,4% produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Po trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych

Po trzech kwartałach 2019 r. EBITDA Grupy Enea wzrosła o 30% i wyniosła 2 556 mln zł, przy jednoczesnym wzroście o 30% r/r przychodów ze sprzedaży netto oraz innych dochodów, które wyniosły 12 169 mln zł. Grupa wypracowała wyższy o 60% zysk netto, który wyniósł 990 mln zł.

Grupa przeznaczyła na inwestycje 1 491 mln zł. Wykonanie planu inwestycyjnego w ciągu trzech kwartałów 2019 r. wynosi 90%. Enea konsekwentnie prowadzi prace modernizacyjne, których celem jest dostosowanie elektrowni w Kozienicach oraz Połańcu do konkluzji BAT. Realizowane projekty zwiększają sprawność jednostek wytwórczych i przynoszą wymierne korzyści biznesowe i prośrodowiskowe, m.in. w postaci poprawy parametrów efektywności wytwarzania.

Najwyższa EBITDA, 1 151 mln zł zrealizowana została w obszarze Wytwarzania. Na wynik tego obszaru pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, pomimo niekorzystnego trendu w zakresie kosztów paliw i praw do emisji CO2. Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, Grupa wytworzyła blisko 19,9 TWh energii elektrycznej. Po raz kolejny, o 13% r/r, wzrosła produkcja z bloku B11 o mocy 1 075 MW. Przez dziewięć miesięcy 2019 r. blok pracował blisko 5 400 godzin, wytwarzając 4 232 GWh energii elektrycznej. Grupa odnotowała istotny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o 11,4%.

EBITDA obszaru Dystrybucji wyniosła 804 mln zł. Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. W obszarze tym odnotowano nieznaczny spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dotyczących majątku sieciowego oraz efektu przypisania w ubiegłym roku wyższych przychodów z tytułu ubezpieczenia (wypłaty po likwidacji szkód na skutek wichur, które wystąpiły w 2017 r.). W trzech kwartałach 2019 r. nastąpił nieznaczny spadek wolumenu sprzedaży usług dystrybucji, przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców i wzroście sprzedaży usług dystrybucyjnych gospodarstwom domowym. Łącznie, w trzech kwartałach Enea Operator dostarczyła 14,8 TWh usług dystrybucyjnych.

Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 17 mln zł. Obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy ceny. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych. W analizowanym okresie nastąpił spadek r/r łącznego wolumenu sprzedaży o ok. 5%. Jednocześnie wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej o ok. 2% w segmencie gospodarstw domowych oraz wolumen sprzedaży paliwa gazowego o ok. 6%.

Skonsolidowane przychody Lubelskiego Węgla Bogdanka wyniosły 1 626,1 mln zł i wzrosły o 21,8%. Po trzech kwartałach 2019 r. Bogdanka wykonała 21,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 7,5 km w trzecim kwartale 2019 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła ponad 7,1 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5% r/r.  Po trzech kwartałach 2019 r. sprzedaż ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 7,1 mln ton), czyli była o 4% wyższa niż rok wcześniej. Średni uzysk na koniec września 2019 r. wyniósł 65%, wobec 60,3% przed rokiem.

W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 27,7% udział w sprzedaży surowca do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,3%. Ok. 82% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec.

W trzech kwartałach Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 294,7 mln zł. Największą część tej kwoty, prawie 214,4 mln zł przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW ZA TRZY KWARTAŁY 2019 R.:

  • Mirosław Kowalik, prezes Enei:

– Grupa Enea optymalnie wykorzystuje aktywa i adaptuje się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia w całym łańcuchu wartości, o czym świadczą dobre wyniki finansowe i operacyjne. Konsekwentnie budujemy potencjał oraz solidne podstawy do dalszego, zrównoważonego rozwoju Grupy. W ciągu dziewięciu miesięcy zainwestowaliśmy blisko 1,5 mld zł, a w ostatnim kwartale planujemy przeznaczyć na inwestycje kolejne 1,0 mld zł. Największe nakłady zostały zrealizowane w obszarze dystrybucji. Nasze projekty inwestycyjne nie tylko poprawiają bezpieczeństwo energetyczne, ale również w sposób kompleksowy wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Zwiększamy bowiem potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce. Grupa Enea również zwiększa produkcję energii ze źródeł odnawialnych, po trzech kwartałach wzrost ten wyniósł 11,4%. Racjonalnie projektujemy transformację naszych mocy wytwórczych w kierunku niskoemisyjnych źródeł energii, przygotowujemy plan rozwoju elektromobilności i związanej z tym infrastruktury. Jeszcze w tym roku wskażemy kluczowe cele i kierunki działania Grupy Enea w zaktualizowanej strategii rozwoju, która jest naszą odpowiedzią na trendy oraz zmiany pojawiające się w otoczeniu firmy, jak i sektora paliwowo-energetycznego w Polsce i Europie – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

  •  Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. Grupa Enea wypracowała dobre, zgodne z oczekiwaniami rynku wyniki finansowe. Analizowany okres zamknęliśmy 30% wzrostem przychodów i EBITDA oraz 60% wzrostem zysku netto, odnotowując zwiększenie kluczowych wskaźników finansowych. Największy udział w EBITDA Grupy Enea miał obszar Wytwarzania (1 151 mln zł) i Wydobycia (612 mln zł). Na wynik tego pierwszego pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych. Obszar Dystrybucji zanotował wynik na poziomie 804 mln zł, zaś Obrotu  17 mln zł. Grupa intensywnie pracuje nad rozwojem projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pozyskując partnerów do wspólnych działań w zakresie inwestycji w fotowoltaikę. Nawiązaliśmy współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, której celem jest budowa wielkoobszarowych farm na nieruchomościach rolnych – powiedział Jarosław Ołowski, wiceprezes Enei ds. finansowych.            

  •  Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych:

– Przez dziewięć miesięcy tego roku Grupa Enea utrzymywała stabilny i wysoki poziom produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. Na wynik obszaru Obrotu pozytywnie wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych. Tak jak w poprzednich kwartałach, pozostawał on pod presją wynikającą z sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2. W obszarze klienckim, w minionym kwartale zakończyliśmy tzw. projekt wizualizacji naszych Biur Obsługi Klienta – ostatnie, 32 biuro w nowej odsłonie zostało otwarte w Gnieźnie. Ponadto we wszystkich BOK-ach zakończyliśmy wdrażanie elektronicznego długopisu do podpisywania umów. Dążymy bowiem do upraszczania procesów obsługi w stacjonarnych biurach, także w kanałach zdalnych: na infolinii oraz poprzez internet. Dla dobra środowiska zależy nam na minimalizowaniu ilości drukowanych i wysyłanych dokumentów. Dzięki wysokiej jakości obsługi, zapewniamy klientom bezpieczeństwo, wygodę i komfort – powiedział Piotr Adamczak, wiceprezes Enei ds. handlowych. 

  • Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych:

– Pod koniec trzeciego kwartału Grupa Enea otworzyła największą w swojej historii inwestycję sieciową. Linia 110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn ma łączną długość ponad 240 km i przebiega przez trzy województwa. Ponadregionalna inwestycja znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne i możliwości przyłączeniowe, także źródeł rozproszonych, w północno-zachodniej Polsce. Szukając nowych możliwości biznesowych na rynku, Grupa nawiązuje współpracę z podmiotami, realizując projekty na rzecz rozwoju elektromobilności i odnawialnych źródeł energii. Grupa będzie współpracować z Pocztą Polską i Kolejowymi Zakładami Łączności, by wspólnie budować i rozwijać infrastrukturę e-mobility w Polsce.  Z kolei Enea Operator rozpoczęła współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie na realizację prac analityczno-koncepcyjnych i usług doradczych w zakresie m.in. rozwoju sieci elektroenergetycznych,  przyłączania nowych źródeł energii, w szczególności źródeł odnawialnych, a także elektromobilności – powiedział Zbigniew Piętka, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych. 

  • Artur Wasilewski, wiceprezes ds. ekonomiczno - finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka:

– Wypracowanie przez Bogdankę tak dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, poprawie uzysku oraz wyższym cenom r/r. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku – powiedział Artur Wasilewski, wiceprezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.                          

źródło: enea.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ