Partner serwisu
Tylko u nas
19 czerwca 2019

Ciepłownictwo powiatowe. Rozmowa z Arturem Michalskim, wiceprezesem zarządu NFOŚiGW

Kategoria: Artykuły z czasopisma

  • Ile pieniędzy z budżetu przeznaczono na realizację Programu? Czy są inne formy jego finansowania?

Budżet na realizację Programu wynosi 500 mln zł, przy czym należy zaznaczyć, że jest to program pilotażowy, który będzie podlegał cyklicznej ewaluacji. Zakładamy, że będzie miał swoją kontynuację i wówczas środki przeznaczone na ten cel będą mogły zostać zwiększone.

  • Jakie obszary obejmuje „Ciepłownictwo Powiatowe”?

Program koncentruje się generalnie na czterech podstawowych obszarach. Pierwszy dotyczy ograniczenia szkodliwych emisji do atmosfery, jak również zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, takich jak węgiel czy woda. Zdajemy sobie sprawę, jak olbrzymim wyzwaniem są inwestycje związane z wymogiami osiągnięcia określonych standardów emisyjnych wynikających między innymi z dyrektyw MCP i IED. Drugi to nowe źródła energii, ze szczególnym uwzględnieniem kogeneracji i źródeł odnawialnych. Trzeci obszar stanowi szeroko rozumiana efektywność energetyczna poprzez wdrażanie przedsięwzięć prowadzących do takiej poprawy. I ostatni bardzo ważny typ projektów to modernizacja sieci ciepłowniczych, która umożliwia finansowanie przede wszystkim rozbudowę systemu i przyłączanie nowych odbiorców. W wielu przypadkach nie jest możliwe spełnienie wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego, ponieważ pewnych uwarunkowań nie można pokonać w tak krótkim czasie. Dlatego zaproponowaliśmy pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, które nie są obarczone zasadami pomocy publicznej, ale wciąż na bardzo atrakcyjnych warunkach, w tym 20 letni okres finansowania. Warto podkreślić, że oferta została tak przygotowana, aby miała charakter kompleksowy, a więc co do zasady każde przedsięwzięcie w zakresie zarządzania energią i obejmujące sektor ciepłowniczy może liczyć na finansowanie ze środków NFOŚiGW lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • Do kogo i w jakim terminie należy zgłaszać wnioski?

Program realizowany będzie do 2025 roku, przy czym zakładamy, że podpisywanie umów podejmowane będzie do 2023 roku, a wydatkowanie środków do 2025 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dla wnioskodawców został przygotowany elektroniczny Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny na stronie internetowej NFOŚiGW. Co istotne, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, a nie konkursowym, jak w przypadku środków UE. Nie istnieje zatem ryzyko wypierania projektów, które wymykają się standardowym uwarunkowaniom i kryteriom, stając się przez to mniej konkurencyjne. W przypadku „Ciepłownictwa Powiatowego” takiego zagrożenia dla dobrych projektów nie będzie. Innym znaczącym udogodnieniem jest możliwość łączenia w ramach jednego wniosku o dofinansowanie różnych
typów projektu, co uprościło do minimum formalności w przypadku realizacji inwestycji obejmujących wiele obszarów prowadzonej działalności.

  • A co z innymi przedsiębiorstwami, nie tylko ciepłowniczymi? Dla nich również przewidziano wsparcie?

Dla pozostałych przedsiębiorców został opracowany Program Priorytetowy Energia Plus, który zakłada finansowanie szerokiego spektrum przedsięwzięć z zakresu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, w tym zmniejszenie emisji, ograniczenia zużycia surowców, kogenaracja, odnawialne źródła energi i szeroko rozumiana efektywnosć energetyczna. Budżet tego bliźniaczego programu wnosi 4 mld zł, a nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 roku. Ponadto NFOŚiGW, jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ 2014-2020, uruchomił wiosenne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Łączny budżet tych trzech konkursów to 500 mln zł.  Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu z ekspertami, którzy udzielą niezbędnej pomocy.

Rozmowa została również opublikowana w nr 3/2019 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa.

fot. NFOŚiGW
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ